Ochrana veriteľov pri konkurzoch

Zlepšenie postavenia veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

ZEP SR je zamestnávateľskou organizáciu, preto stav podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva či kvalitné zákonné podmienky obchodných vzťahov sú pre nás mimoriadne dôležité. Na základe poznatkov z členskej základne sme pripravili legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť postavenie veriteľov v stále častejších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Tieto sú pri súčasnom znení zákona ľahko zneužiteľné na získanie neoprávneného prospechu na úkor zodpovedne podnikajúcich podnikateľov. Táto skutočnosť spôsobuje problémy firmám v celom slovenskom priemysle.

V súčinnosti sme s členmi v platnej legislatívne identifikovali viaceré problematické oblasti týkajúce sa najmä:

- momentu prevodu vlastníckeho práva v obchodných vzťahoch,
- využitia a ochrany inštitútu výhrady vlastníckeho práva v súlade s § 445 Obchodného zákonníka pri konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
- opakovaného účelového a protiprávneho výkladu zákona o konkurze a reštrukturalizácii správcami konkurznej podstaty,
- stále početnejšieho zneužívania účelu reštrukturalizácie podnikateľskými subjektami,
- potreby lepšej, súkromnoprávnej ako aj trestnoprávnej, ochrany vlastníckeho práva.

Členské spoločnosti ZEP SR poukazujú na praktické problémy, ktoré spôsobuje právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie už niekoľko rokov. V snahe zlepšiť podnikateľské prostredie a ochranu vlastníckeho práva sme o uvedenej problematike diskutovali na niekoľkých  pracovných stretnutiach s pánom premiérom Ficom, pánom ministrom Malatinským, pánom ministrom Borecom a pánom poslancom Národnej rady SR Kondrótom. Našej iniciatíve vyjadrila plnú podporu aj pani podpredsedníčka Národnej rady SR Laššáková. Zároveň sme zorganizovali i pracovnú skupinu zloženú z predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva hospodárstva SR a partnerov z radov zástupcov zamestnávateľov (AZZZ a RÚZ) a zamestnancov (OZ KOVO a KOZ).

Od navrhovaných zmien očakávame, že
- zvýšia ochranu vlastníckeho práva v obchodných vzťahoch,
- napomôžu spravodlivejšiemu usporiadaniu vzťahov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
- výrazne pomôžu naplniť štátny rozpočet pomocou riadneho zdanenia aj tých obchodov, v súvislosti s ktorými za súčasnej právnej úpravy vznikajú nevymožiteľné pohľadávky. Nárast príjmov štátneho rozpočtu odhadujeme minimálne o 2 mld. eur ročne.

Podnet na zmenu obchodnoprávnej a trestnej legislatívy, ako i dôvodovú správu k nemu si môžete stiahnuť tu:
Podnet na legislatívnu úpravu - dôvodová správa
Podnet na legislatívnu úpravu - paragrafové znenie
Pripomienky k novele Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov