Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti združuje takmer 100 členov s orientáciou na elektrotechnickú výrobu. V snahe o úzke prepojenie výrobných spoločností s akademickou pôdou do zväzovej členskej základne patrí aj 18 stredných odborných škôl a technických univerzít.

ZEP SR je najväčšou a reprezentatívnou zamestnávateľskou organizáciou svojho druhu v rezorte. Združuje nielen výrobcov elektrotechnickej a elektronickej produkcie, ale tiež spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-materiálu, konštrukčné kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy. ZEP SR vstupuje do rokovaní s Vládou SR, odborovými organizáciami a zahraničnými partnermi, venuje sa zamestnávateľským a sociálnym otázkam s dôrazom na spoločné záujmy svojich členov. Zo zákona má ZEP SR právo i povinnosť vyjednávať Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Okrem iného taktiež organizuje účasť svojich členských firiem na obchodných misiách a veľtrhoch do partnerských krajín.

Dôležitou oblasťou našich aktivít je i snaha o zvýšenie úrovne zručností a vedomostí absolventov stredných odborných škôl. V tomto duchu participujeme na národnom projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorého cieľom je navrhnúť a v praxi otestovať možnosti zavedenia duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania. Projekt, po jeho úspešnom ukončení, sa môže stať základom pre reformu odborného vzdelávania v našej krajine. Pre odbornosť a kvalifikáciu nielen študentov, ale aj zamestnancov je dôležitým i projekt Národná sústava kvalifikácií. V rámci neho predstavitelia ZEP SR vedú Sektorovú radu, ktorej úlohou je zadefinovať, aké kvalifikácie sú potrebné pre výkon jednotlivých elektrotechnických povolaní – čo musí zamestnanec na danej pozícii ovládať. Výsledkom projektu by mala byť úprava študijných a učebných plánov škôl, tak aby ich absolventi vychádzali kvalifikovaní a pripravení pre prax. V oblasti vzdelávania sa venujeme aj popularizácii technických odborov medzi žiakmi základných škôl,  či rôznym projektom zameranýmina zlepšenie materiálneho vybavenia škôl.  

ZEP SR je zamestnávateľskou organizáciu, preto stav podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva či kvalitné zákonné podmienky obchodných vzťahov sú pre nás mimoriadne dôležité. Na základe poznatkov z členskej základne sme pripravili legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť postavenie veriteľov v stále častejších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Aktívne sa zapájame i do medzirezortných pripomienkových konaní. Dôležitou témou je pre nás i správne nastavenie podmienok čerpania európskych fondov v oblasti vedy a výskumu. Predstavitelia ZEP SR aktívne pracovali na príprave Stratégie RIS 3 i na programových témach programu Horizont 2020.

Okrem toho, nemáme málo členských firiem, ktoré oceňujú výhody vzájomnej obchodnej kooperácie – prednostne nakupujú či predávajú kolegom zo ZEP SR a tým, že poznajú svojich obchodných partnerov predchádzajú problémom s neplatením faktúr či nekorektným dodávkam tovaru. I preto v zväze podporujeme rôznorodé „networkingové“ aktivity či stretnutia majiteľov a riaditeľov firiem. V súlade s tým sme pripravili i koncepciu rozvoja činností ZEP SR nazvanú SPOLU, ktorá rozdeľuje činnosti zväzu do piatich hlavných oblastí (S - systémové riešenia, Ppodpora podnikania, Oodbornosť, Llegislatíva, Uúspora). Snažíme sa tak pomôcť našim členským firmám presadiť sa na domácom i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie a podporiť výrobnú i vývojovú dynamiku slovenského elektrotechnického i elektronického priemyslu.