Národná sústava kvalifikácií

Zväz elektrotechnického priemyslu SR, ako reprezentatívna zamestnávateľská organizácia v rezorte, sa podieľa i na tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) – projekte, ktorý má pomôcť zamestnancom i zamestnávateľom.

Projekt NSK môže umožniť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás i v zahraničí. Vytvorením sústavy kvalifikácií a referencovaním k Európskemu kvalifikačnému rámcu im totiž uľahčíme uznávanie kvalifikácií v celej Európe. NSK súčasne pomôže zosúladiť potreby trhu a obsah vzdelávania a tiež umožní ľuďom získať uznanie ich kvalifikácie, ktorú nadobudli praxou. Zároveň pomôže zamestnávateľom pri hľadaní nových kvalifikovaných zamestnancov.

Slovenská NSK prinesie komplexný pohľad na kvalifikačný systém našej republiky. Opíše čiastočné aj úplné kvalifikácie a na ich základe stanoví kritériá hodnotenia, ktoré sú potrebné na to, aby človeku mohla byť uznaná kvalifikácia. Cieľom je, aby ľudia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu potrebujú mať uznanú kvalifikáciu, pretože to napríklad vyžaduje ich zamestnávateľ ako potvrdenie, že ovládajú to, čo deklarujú, nemuseli absolvovať celý vzdelávací cyklus v tradičnom školskom systéme, ak preukázateľne v danej oblasti stanovené obdobie pracovali.

V jednoduchosti, predstavte si, že sa človek vyučil za čašníka, avšak po škole sa uplatnil ako montážny pracovník elektrických zariadení. Po desiatich rokoch chcel pracovať v inej spoločnosti, tá ho však odmietla pre „nevyhovujúce vzdelanie“. V súčasnosti totiž môže len ťažko dosiahnuť uznanie svojej kvalifikácie, keďže nemá v ruke „papier“, ktorý by dokazoval, že určité činnosti ovláda. Na to mu môže pomôcť Národná sústava kvalifikácií, ktorá postaví do popredia skutočné vedomosti, schopnosti a zručnosti nezávisle od toho, či ich získal v škole, na seminároch, kurzoch, či v praxi. V rámci jej implementácie bude zavedená možnosť preskúšania odborných vedomostí a zručností pred komisiou, teda absolvovanie skúšky a získanie osvedčenia o plnohodnotnej kvalifikácii platnej v krajinách EÚ. Toto formalizované potvrdenie kvalifikácie zaručí vhodnejšie uplatnenie na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň, na základe výstupov z projektu NSK Štátny inštitút odborného vzdelávania upraví študijné a učebné plány, aby absolventi získali na škole kvalifikácie požadované priemyselnou praxou.

Do projektu NSK sa zapája cca 1 100 odborníkov a expertov priamo z jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie.