Rozvoj elektromobility v SR a klaster „EMOCITY”

O tom, že elektromobilita je dnes dôležitou témou, nepochybuje už nikto. Svedčí o tom nielen viacero úspešných start -up projektov, ale i úprava výrobného portfólia mnohých svetoznámych firiem, ktoré sa aktívne venujú jednotlivým prvkom elektromobility. Jej význam podčiarkuje i zaradenie elektromobility medzi prioritné témy v oblasti vývoja a výskumu pri tvorbe Stratégie RIS 3.

V snahe o rozvoj tejto oblasti priemyslu a dopravy sa ZEP SR stal jedným so spoluzakladateľov záujmového združenia právnických osôb: Klastra „EMOCITY - Klaster pre elektromobilitu a smart city“. K ďalším zakladateľom patrí Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Mesto Bratislava, GreenWay Technologies, s.r.o., Západoslovenská energetika, a.s., Schrack Technik s.r.o. a Aliter Technologies, s.r.o.

Medzi hlavné ciele združenia patrí:
a) Podpora inovácií, príprava projektov a realizácia aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju výskumu a vývoja resp. k testovaniu a demonštrácii systémov a riešení v oblasti elektromobility a smart city ako aj k rozvoju trhu, produktov a nových obchodných príležitostí.
b) Podpora prenosu výsledkov výskumu a vývoja medzi akademickou, výskumno-vývojovou a priemyselnou sférou.
c) Podpora sieťovania medzi partnermi na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane sieťovania so združeniami s podobným zameraním v zahraničí.
d) Podpora a realizácia aktivít smerujúcich k efektívnemu využitiu synergií medzi výskumno-vývojovými kapacitami v akademickej a súkromnej sfére.
e) Podpora informovanosti, komunikácia a diseminácia poznatkov v oblasti elektromobility a smart city.

Jeho stanovy si môžete pozrieť tu:
Stanovy - Emocity