Každý výrobný podnik potrebuje kvalitne pripravených absolventov škôl - budúcich zamestnancov. Platí to dvojnásobne dnes, kedy zamestnanci musia byť schopní „za pochodu“ riešiť rôznorodé požiadavky zákazníkov tak, aby si ich firma aj pri vysokej konkurencii udržala zákazníka. Flexibilita vo výrobe býva veľmi často - najmä v menších firmách - základným kameňom úspechu.

Systém v odbornom vzdelávaní, ktorý sa na Slovensku vytvoril po revolúcii, má svoje úskalia. Dôležitou oblasťou našich aktivít je preto i snaha o zvýšenie úrovne zručností a vedomostí absolventov stredných odborných škôl. V tomto duchu participujeme na národnom projekte Rozvoj stredného odborného vzdelávania, pripravujeme projekty na zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o elektrotechnické študijné či učebné odbory, či participujeme na rôznych projektoch zameraných na zlepšenie materiálneho vybavenia škôl.

Predstavitelia ZEP SR aktívne pôsobia i v Pracovnej skupine Rady vlády Slovenskej republiky pre OVP pre skupinu odborov vzdelávania Elektrotechnika, kde sa reflektujú potreby priemyselnej praxe do štruktúry štátnych vzdelávacích programov či materiálových normatívov. Odporúčania z rokovaní pracovnej skupiny slúžia ako podklad pre rokovania rady vlády.

Okrem uvedených aktivít pripravujeme a realizujeme aj vlastné európske projekty zamerané na zlepšenie kvality vedomostí a zručností absolventov škôl či zamestnancov na trhu práce:

Projekt MoVET

Projekt SkillME