Veda, výskum a inovácie

Vymyslieť, otestovať a zaviesť do výroby produkt, ktorý bude konkurencieschopný na prísnych zahraničných trhoch, si vyžaduje obrovské množstvo úsilia a zdrojov investovaných do aplikovaného výskumu. Tento výskum môže firma realizovať sama alebo v spolupráci s akademickou obcou. V súvislosti s novým rozpočtovým obdobím 2014 – 2020 je podľa nášho názoru mimoriadne dôležité vytvoriť efektívny systém na čerpanie európskych fondov určených na vedu a výskum. Tieto fondy sú často jedinou možnosťou, ktorá pomôže malému a strednému podniku rozbehnúť aplikovaný výskum a inovovať svoje portfólio produktov. Bez takejto pomoci na to mnoho spoločností jednoducho nemá potrebné zdroje.

I preto sa predstavitelia nášho zväzu aktívne zapájajú do tvorby a implementácie Stratégie výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu Slovenska RIS 3 či do tvorby výziev do Horizontu 2020.

Viac info: zep@zep.sk