Patentová ochrana 2 – európske patenty

Ochrana duševného vlastníctva so zameraním na európsku patentovú legislatívu (5.11.2014, Žilina)

Na základe úspešného prvého kola klubového stretnutia zameraného na ochranu práv priemyselného vlastníctva a na základe dopytu z členskej základne Zväz elektrotechnického priemyslu SR v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity a Úradom priemyselného vlastníctva SR usporiadal dňa 5. novembra 2014 v Žiline druhé kolo Klubového stretnutia na tému Patentová ochrana v elektrotechnike tentoraz so zameraním na európsku a medzinárodnú patentovú legislatívu.

Na stretnutí vystúpili Ing. Viera Mihálová (patentová expertka, ÚPV SR), Ing. Andrea Šaškievičová (patentová expertka, ÚPV SR) a Ing. Gabriela Zahatňanská (patentová zástupkyňa, ALFA OMEGA®).

Záujem z firiem bol opätovne veľký a na klubovom stretnutí sa zúčastnilo vyše 25 ľudí z priemyslu i akademickej obce.

Stretnutie bolo rozdelené na tri časti, v prvej sa účastníci mali možnosť dozvedieť o základných otázkach prečo patentovať, význame patentovej ochrany, aké práva získava majiteľ patentu, aké podmienky musia byť splnené pre udelenie patentu či o ponuke licencie.

Druhá časť bola zameraná na patentovú ochranu v zahraničí, podmienky podania Európskej patentovej prihlášky (tlačivo, poplatky, výhody, ..) ale aj ochranu priemyselných práv v zahraničí – napr. v Číne či Rusku.

Tretia časť bola zameraná prakticky Mám nápad – čo ďalej? Na koho sa obrátiť, načo si dať pozor z pohľadu ochrany priemyselného vlastníctva, čomu je potrebné predísť, aby sa nestalo, že náš dobrý nápad už nemožno ochrániť v takom rozsahu ako by sme chceli alebo, že už nie je vôbec schopný efektívnej ochrany. Preberali sa aj chyby, ktorých sa pôvodcovia či prihlasovatelia často dopúšťajú pred podaním patentovej prihlášky. Po úvodných otázkach účastníci plynulo prešli do živej diskusie.

Prítomní mali aj možnosť využiť služby Úradu priemyselného vlastníctva SR – Prediagnostiku priemyselných práv (poradenstvo v priemyselnoprávnej oblasti "šité na mieru", napr. ochrana technických riešení, ochranných známok, kolízia doménovych mien s ochrannými známkami, vyhľadávanie v bezplatných patentových databázach, základy licenčnej politiky a pod). V rámci tejto služby pracovníci Úradu navštívia konkrétnu firmu a vykonajú analýzu možností ochrany duševných práv a poskytnú praktické rady pre Vašu spoločnosť. Táto služba je poskytovaná zdarma.

Európska_patentová_prihláška
Patentová ochrana_ŽILINA 2014