Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie – recept na nezamestnanosť mladých? (5.6.2014, Bratislava)

Zväz elektrotechnického priemyslu SR v spolupráci s Asociáciou spoločností IT priemyslu (ASIT, o.z.), členom ZEP SR, usporiadal dňa 5.júna 2014 okrúhly stôl na tému „Duálne vzdelávanie – recept na nezamestnanosť mladých?“. Účastníci okrúhleho stola spoločne riešili problematiku stredného odborného vzdelávania z pohľadu elektrotechnického a IT priemyslu.

Účastníkmi okrúhleho stola boli zástupcovia mnohých veľkých elektro a IT spoločností (napr. Eltek s.r.o., OSRAM a.s., Dell s.r.o., T – Systems Slovakia s.r.o., IBM Slovensko spol. s r.o. a ďalší).

Cieľom bolo posúdiť potreby priemyslu vo vzťahu k reforme stredného odborného školstva. Tieto boli potom komunikované kompetentným zástupcom dotknutých rezortov. Z tohto dôvodu sa nášho okrúhleho stola zúčastnil aj p. Martin Hlinka (riaditeľ odboru priemyslu a inovácií, MH SR ), p. Miroslav Mihál (MŠVVaŠ SR) a p. Július Hron (koordinátor zamestnávateľov v projekte RSOV).

K prioritám pre IT a elektrotechnický sektor, ktoré boli na stretnutí vyzdvihnuté a komunikované smerom k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu hospodárstva SR patrí vytvorenie systému a legislatívneho rámca, ktorý by:
- zvýšil motiváciu zamestnávateľov a to aj malých a stredných podnikov, na zapojenie sa do duálneho systému vzdelávania – praktická výučba študentov počas ich štúdia (zmena pomeru teoretickej a praktickej prípravy),
- jasne zadefinoval študijné odbory v IT priemysle, kde experimentálny odbor „Informačné a sieťové technológie“ je zatiaľ jediným študijným odborom so zameraním na IT,
- zvýšil pomer praktickej časti výučby na stredných odborných školách,
- v spolupráci s MF SR zmenil spôsob financovania školstva so zameraním na systémový spôsob financovania odborných škôl zohľadňujúcich  potreby priemyslu a praxe,
- jasne zadefinoval kvalifikačné predpoklady na výkon jednotlivých zamestnaní v IT sektore.