Patentová ochrana 1

Ochrana duševného vlastníctva v elektrotechnických spoločnostiach (5.3.2014, Bratislava)

Zväz elektrotechnického priemyslu SR usporiadal dňa 5. marca 2014 Klubové stretnutie na tému „Ochrana duševného vlastníctva v elektrotechnických spoločnostiach“.

Stretnutie bolo zamerané na konkrétne, praktické problémy členov ZEP SR v oblasti priemyselných práv. Na otázky odpovedali patentoví experti z Úradu priemyselného vlastníctva SR (Ing. Viera Mihálová, Ing. Jana Rešutíková) a Predseda Slovenskej komory patentových zástupcov (JUDr. Ing. Vladimír Neuschl). Na stretnutí sa zúčastnilo 23 účastníkov z radov členských firiem a predstaviteľov akademickej pôdy.  

Účastníci mali možnosť dozvedieť sa informácie o ochrane práv duševného vlastníctva na Slovensku i v zahraničí, o možnostiach a druhoch jednotlivých inštitútov, o podmienkach patentovateľnosti a pod. Je výhodnejšie začať s registráciou patentu či ochrannej známky? Je lacnejšie žiadať o medzinárodný patent či zamerať sa na jednotlivé krajiny? Čo robiť v prípade, ak konkurencia nerešpektuje Váš patent? To všetko sú otázky, ktoré zazneli v živej diskusii s odborníkmi.

Členovia ZEP SR mali možnosť svoje problémy načrtnúť už vopred, mailovou formou. To zabezpečilo, že prednášajúci mali možnosť sa dôkladne pripraviť aj na zložitejšie otázky a vedeli reagovať aj na reálne, praktické problémy firiem. Zároveň Klubové stretnutie a jeho obsah bol priamo previazaný s podnetmi a potrebami členskej základne.

Pre firmy zaujímavou sa ukázala aj nová služba Úradu priemyselného vlastníctva SR – Prediagnostika priemyselných práv. V rámci nej pracovníci Úradu navštívia konkrétnu firmu a vykonajú analýzu možností ochrany duševných práv a poskytnú praktické rady pre Vašu spoločnosť. Táto služba je poskytovaná zdarma.

Zoznam patentových zástupcov SR
Patentová ochrana_UPV SR III 2014