Zväz elektrotechnického priemyslu SR je občianskym združením, ktorého činnosť sa spravuje Stanovami zväzu. V súlade so stanovami, orgánmi ZEP SR sú:

Valné zhromaždenie - je najvyšším orgánom ZEP SR, ktorý má právo rozhodovať o všetkých záležitostiach zväzu, pokiaľ Stanovy neumožňujú rozhodovanie iným orgánom ZEP SR. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými riadnymi členmi zväzu a je zvolávané minimálne 1x ročne. Jeho zasadnutiu predsedá prezident alebo viceprezident ZEP SR.

Medzi základné kompetencie valného zhromaždenia patrí najmä:
- uznášať sa o prijatí a zmenách Stanov,
- voliť a odvolávať členov Predstavenstva a Dozornej rady ZEP SR (funkčné obdobie týchto orgánov je dvojročné),
- schvaľovať výročnú správu Predstavenstva o činnosti ZEP SR, účtovnú závierku a rozpočet zväzu,
- stanovovať výšku členského príspevku člena ZEP SR na príslušný rok,
- schvaľovať zriadenie alebo zrušenie pracovných skupín a ďalšie v súlade so Stanovami.

Predstavenstvo - je kolektívnym riadiacim orgánom ZEP SR, ktorý je volený Valným zhromaždením ZEP SR. Predstavenstvo sa schádza k svojim rokovaniam najmenej štyrikrát ročne. Zvoláva ho prezident, alebo viceprezident podľa potreby. Funkčné obdobie predstavenstva trvá 2 roky a nekončí skôr, ako je zvolené nové predstavenstvo. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná.

Medzi základné kompetencie Predstavenstva ZEP SR patrí najmä:
- voliť zo svojich členov prezidenta a minimálne dvoch viceprezidentov,
- rozhodovať o základných otázkach realizácie programu ZEP SR,
- ustanoviť generálneho sekretára, kontrolovať jeho prácu a riadiť činnosť aparátu ZEP SR,
- predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy koncepčných a organizačných dokumentov a ďalšie v súlade so Stanovami.

Dozorná rada - je orgánom ZEP SR, ktorému prináleží dohliadať na všetku jeho činnosť. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva, ani iný pracovník aparátu ZEP SR. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu. Funkčné obdobie dozornej rady je 2 roky, ale nekončí skôr, pokiaľ nie je zvolená nová dozorná rada. Dozorná rada, ako i jej jednotliví členovia majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov ZEP SR, najmä do účtovnej evidencie a vyžadovať si informácie od členov predstavenstva a iných funkcionárov ZEP SR.

Prezident a viceprezidenti zväzu
Prezident je volený predstavenstvom a prináleží mu riadiť rokovania predstavenstva a valného zhromaždenia, zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení, riadiť a kontrolovať prácu generálneho sekretára. Prezident má podpisové právo za ZEP SR.
Viceprezidenti sú menovaní prezidentom a zastupujú v prípade potreby prezidenta a ZEP SR. Viceprezidenti majú podpisové právo za ZEP SR.
Pracovným orgánom zväzu pre riešenie aktuálnych úloh je Prezídium ZEP SR, ktoré tvoria: prezident zväzu, viceprezidenti a generálny sekretár ZEP SR.

Generálny sekretár - je štatutárnym zástupcom ZEP SR v súlade s vymedzením funkcie. Koná menom ZEP SR v pracovno-právnych vzťahoch a hospodárskej oblasti v súlade so schváleným rozpočtom. O svojej činnosti podáva informácie prezidentovi ZEP SR,  predstavenstvu predkladá správy o svojej činnosti a stave hospodárenia. Je riadený prezidentom ZEP SR a zodpovedný predstavenstvu. Generálny sekretár má podpisové právo za ZEP SR.