AKO SA STAŤ ČLENOM?

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je dobrovoľným občianskym združením založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členstvo v zmysle Stanov vzniká vyplnením a doručením prihlášky k rukám generálneho sekretára Mgr. Andreja Lasza na adresu:

Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Kutlíkova 17
851 02  Bratislava

Členstvo schvaľuje Predstavenstvo ZEP SR, pričom za deň vzniku členstva sa považuje deň doručenia Prihlášky za člena.
Prihláška na stiahnutie TU.

 

Výpočet členského príspevku:
Členský príspevok sa počíta súčtom dvoch častí:
- suma stanovená
podľa priemerného počtu zamestnancov v predchádzajúcom roku (fixná zložka),
- suma rovnajúca sa 0,13 ‰ z obratu v predchádzajúcom roku (variabilná zložka).

Pre viac informácií o výpočte členského príspevku pozri Výpočet členského príspevku.

Pri vzniku členstva sa platí jednorazové zápisné (Stanovy ZEP SR § 25 Hospodárenie a fondy ZEP SR) v sume od 35 do 170 Eur (podľa počtu zamestnancov).

Na základe § 19, odsek (3), písmeno n) Zákona o dani z príjmov (595/2003) je daňovým výdavkom v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne.

Všetky zväzové aktivity sú pokryté členským príspevkom bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Viac informácií na 0911 149 969 alebo lasz@zep.sk