AKO SA STAŤ ČLENOM?

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je dobrovoľným občianskym združením založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členstvo v zmysle Stanov vzniká vyplnením a doručením prihlášky k rukám generálneho sekretára Mgr. Andreja Lasza na adresu:

Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava

Členstvo schvaľuje Predstavenstvo ZEP SR, pričom za deň vzniku členstva sa považuje deň doručenia Prihlášky za člena.
Prihláška na stiahnutie TU.

Výpočet členského príspevku:
Členský príspevok sa počíta súčtom dvoch častí:
- suma stanovená
podľa priemerného počtu zamestnancov v predchádzajúcom roku (fixná zložka),
- suma rovnajúca sa 0,15 ‰ z obratu v predchádzajúcom roku (variabilná zložka).

Pre viac informácií o výpočte členského príspevku pozri Výpočet členského príspevku.

Pri vzniku členstva sa platí jednorazové zápisné (Stanovy ZEP SR § 25 Hospodárenie a fondy ZEP SR) v sume od 35 do 170 Eur (podľa počtu zamestnancov).

Na základe § 19, odsek (3), písmeno n) Zákona o dani z príjmov (595/2003) je daňovým výdavkom v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne.

Všetky zväzové aktivity sú pokryté členským príspevkom bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Viac informácií na 0911 149 969 alebo lasz@zep.sk