Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Keď sa pred rokmi Slovensko chválilo, že má dostatok lacnej kvalifikovanej pracovnej sily, tak dnes už nie je pravdou ani dostatok a ani kvalifikovanej. Napriek tomu, že nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku je vysoká, dostatočne pripravených elektrotechnikov pre nasadenie priamo do výroby je málo. Jedným z dôvodov je fakt, že o technické vzdelávanie je v našej krajine, tak ako v celej Európe, dlhodobo klesajúci záujem.
Rozhodujúcou príčinou je podľa mnohých chýbajúce organizačne i finančne náročné prepojenie teoretickej prípravy na aktuálne požiadavky praxe. Zjednodušene povedané, systém praktickej prípravy v priestoroch reálneho podniku, kde by žiak nabral potrebné pracovné i technické skúsenosti, na Slovensku, až na výnimky, takmer neexistuje. A to napriek tomu, že v minulosti boli podnikové školy úplne bežnou súčasťou každej väčšej fabriky.

Ambíciu zmeniť tento stav má projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý rozbehlo MŠVVaŠ SR. Pilotne sa v ňom má otestovať systém duálneho  vzdelávania ako  kombinácia teoretického vyučovania v škole a praktického vyučovania v priestoroch zamestnávateľa v podmienkach SR podľa zahraničných modelov (Nemecko, Švajčiarsko). Zväz  elektrotechnického priemyslu SR vedie v rámci projektu sektorovú radu pre elektrotechniku.

Do projektu je zapojených 35 000 žiakov a 1 200 pedagógov z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja. V rámci skupiny škôl pôsobí 21 stredných odborných škôl ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, v ktorých budú  od 1.9.2014 overované prvky duálneho vzdelávania s využitím učební s moderným materiálno – technickým vybavením, ktoré školy získajú v rámci projektu. Kvalitu a aktuálnosť  vzdelávania majú zlepšiť informačno – komunikačné technológie a didaktické pomôcky. Pre pedagógov všetkých zapojených stredných odborných škôl je zabezpečovaný program  mobility a v rámci podpory kariérneho poradenstva bude vyškolených 400 kariérnych poradcov.

Medzi hlavné prvky duálneho vzdelávania, ktoré sú od 1. septembra 2014 overované patrí:
- Zmluva o duálnom vzdelávaní – ide o zmluvu, ktorá je medzi zamestnávateľom a školou a zabezpečuje spoluprácu pri poskytovaní praktického vzdelávania žiakov u zamestnávateľov
- Učebná zmluva – predstavuje zmluvu medzi zamestnávateľom a žiakom o praktickom vzdelávaní u zamestnávateľa
- Prax u zamestnávateľa - výkon minimálne 60 % praktického vyučovania u zamestnávateľa

Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania touto aktivitou overuje systém duálneho vzdelávania, ktorý sa od roku 2016 prijatím zákona o odbornom vzdelávaní a príprave stane súčasťou vzdelávacieho systému Slovenskej republiky. Zavedenie systému duálneho vzdelávania môže prispieť k zvýšeniu uplatnenia absolventov na trhu práce a napomôže absolventom nadobudnúť vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zamestnávatelia požadujú od novo prijatých zamestnancov.

V elektrotechnickom priemysle projekt beží na troch školách: v Šuranoch, Trnave a Poprade – Matejovciach.