Elektrotec 2022

Pre detailnejšie info kliknite SEM: Elektrotec pozvánka 2022 Vzdelávacia spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT, generálny partner DEHN s.r.o. a poprední elektrotechnickí odborníci vás po minuloročnej prestávke opäť pozývajú na regionálne stretnutie elektrotechnikov západoslovenského a východoslovenského regiónu ELEKTROTEC, ktoré sa uskutoční 8.3. 2022 v Senci / hotel Senec****                     […]

Continue reading

PrieMYSEĽ 4.0 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie

Názov operačného programu Ľudské zdroje  Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, 312011Z313   Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: Investičná priorita: 1.1   Zníženie   a zabránenie   predčasného   skončenia   školskej dochádzky     a podporou     prístupu     ku     kvalitnému predškolskému,   základnému   a stredoškolskému   vzdelávaniu vrátane   formálnych,   neformálnych   a bežných   spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania […]

Continue reading

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bola založená v roku 2006 ako odborné združenie významných svetových a európskych výrobcov a zhotoviteľov systémov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, medzi ktorými majú podstatné zastúpenie aj spoločnosti z oblasti elektrotechniky. Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. […]

Continue reading

Národná stáž mobility študentov projektu MoVET

Národná stáž žiakov v rámci  mobilného projektu MoVET 2017-1-CZ01-KA202-035479 v Banskej Bystrici vo firme Slovanet, bola vynikajúcou skúsenosťou pre vybraných žiakov zo študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií SOŠ IT. Žiaci získali neoceniteľné teoretické aj praktické zručnosti, týkajúce zabezpečenia IoT v mestskej sieti. Pohybovali sa v prostredí reálnej firmy, prišli do styku s najnovšími technológiami, ktoré v školách nie sú dostupné. […]

Continue reading