PrieMYSEĽ 4.0 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie

Názov operačného programu Ľudské zdroje  Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, 312011Z313   Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: Vzdelávanie, 1.1 Zníženie a zabránenie dochádzky a podporou predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký […]

Continue reading

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bola založená v roku 2006 ako odborné združenie významných svetových a európskych výrobcov a zhotoviteľov systémov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, medzi ktorými majú podstatné zastúpenie aj spoločnosti z oblasti elektrotechniky. Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. […]

Continue reading

Národná stáž mobility študentov projektu MoVET

Národná stáž žiakov v rámci  mobilného projektu MoVET 2017-1-CZ01-KA202-035479 v Banskej Bystrici vo firme Slovanet, bola vynikajúcou skúsenosťou pre vybraných žiakov zo študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií SOŠ IT. Žiaci získali neoceniteľné teoretické aj praktické zručnosti, týkajúce zabezpečenia IoT v mestskej sieti. Pohybovali sa v prostredí reálnej firmy, prišli do styku s najnovšími technológiami, ktoré v školách nie sú dostupné. […]

Continue reading