Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bola založená v roku 2006 ako odborné združenie významných svetových a európskych výrobcov a zhotoviteľov systémov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, medzi ktorými majú podstatné zastúpenie aj spoločnosti z oblasti elektrotechniky.

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Od svojho vzniku sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Naše aktivity realizujeme prostredníctvom rôznych projektov, ktoré majú väčšinou dlhodobý charakter a snažíme sa komplexne riešiť problémy aplikačnej praxe.

Od roku 2017 asociácia ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany. Niektoré naše odborné aktivity a projekty majú aj európsky charakter a presadzujeme ich v rámci nášho členstva v European Association For Passive Fire Protection (EAPFP). Prejavom uznania výsledkov práce našej asociácie a uznania jej odborníkov v zahraničí, je skutočnosť, že v roku 2018 bol do funkcie prezidenta EAPFP zvolený Slovák a zakladajúci člen našej asociácie Ing. Miroslav Smolka MBA.

Naša hlavná činnosť

- Zastupovanie záujmov výrobcov komponentov systémov požiarnej ochrany a zhotoviteľov týchto systémov v záujme dodržiavania vysokého stupňa kvality a funkčnosti systémov
- Presadzovanie záujmov v oblasti správneho riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarno bezpečnostného inžinierstva
- Presadzovanie európskych zásad dobrovoľnosti, transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie
- Účasť na tvorbe legislatívnych a normatívnych dokumentov v oblasti pôsobnosti združenia v dlhodobej úzkej spolupráci s partnerskými organizáciami ako ZEP SR, APZ, SEZ-KES, SKSI a ďalšími
- Spolupráca so orgánmi štátnej správy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a stavebných výrobkov na tento účel
- Informovanie odbornej verejnosti a podpora vzdelávania vo všetkých oblastiach pôsobnosti združenia
- Veda, výskum a vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a stavebných výrobkov

Kontaktné údaje

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica

+421 907 811 926
generalsekretar@appo.sk
www.appo.sk