PrieMYSEĽ 4.0 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie

Názov operačného programu
Ľudské zdroje

 Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, 312011Z313

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

Investičná priorita:

1.1   Zníženie   a zabránenie   predčasného   skončenia   školskej dochádzky     a podporou     prístupu     ku     kvalitnému predškolskému,   základnému   a stredoškolskému   vzdelávaniu vrátane   formálnych,   neformálnych   a bežných   spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ:

1.1.1   Zvýšiť   inkluzívnosť   a rovnaký   prístup   ku   kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Schéma pomoci:

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM – 3/2016)


Výška podpory: 197 356,60 €


Miesto realizácie:  Región (NUTS II): Západné Slovensko, Základná škola Sadová 620 905 01 Senica

Aktivity projektu:

Názov hlavnej aktivity: Tvorba a implementácia zážitkového vzdelávacieho kurzu s prvkami Priemyslu 4.0 pre hodiny fyziky a chémie pre žiakov ZŠ

Podaktivita 1: Vytvorenie a testovanie zážitkového vzdelávacieho kurzu s prvkami Priemyslu 4.0 pre hodiny fyziky a chémie pre žiakov ZŠ
Podaktivita 2: Implementácia a vyhodnocovanie zážitkového vzdelávacieho kurzu s prvkami Priemyslu 4.0 pre hodiny fyziky a chémie pre žiakov ZŠ
Podaktivita 3: Riadenie/koordinácia projektu


Výstupy projektu:

Cieľom projektu PrieMyseľ 4.0 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie je v prvom rade zvýšenie zručností a kompetencií pedagógov, lepšenie porozumenia a zapamätateľnosť preberaného učiva a zlepšenie študijných výsledkov žiakov.

Cestou, ktorú sme zvolili pre naplnenie uvedeného cieľa, je tvorba metodík vyučovacích hodín z fyziky a chémie pre žiakov 8. ročníka. Vo výsledku sme v spolupráci s odborníkmi vytvorili 8 metodík vyučovacích hodín z fyziky a 8 z chémie. Následne sme všetky metodiky pilotne overili priamo vo vyučovacom procese a zapracovali potrebné zmeny.

Výsledné metodiky zohľadňujú individuálne potreby žiakov, poskytujú priestor na objavovanie a zážitkové učenie, dokonca odpovedajú žiakom na otázku „Kde tieto vedomosti v živote využijem?“. Súčasťou každej metodiky je video vytvorené v spolupráci so zamestnávateľom, ktorého sa preberaná problematika priamo dotýka a poznatky z nej využíva každý deň.


Kompletné znenie všetkých metodík aj s prílohami:

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk


Videozáznam z webinára venovaného prezentácii výstupov projektu: