PrieMYSEĽ 4.0 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie

Názov operačného programu
Ľudské zdroje

 Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, 312011Z313

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

Vzdelávanie,

1.1 Zníženie a zabránenie dochádzky a podporou predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM – 3/2016)

 

Výška podpory: 197 356,60 €

 

miestu realizácie:  Región (NUTS II): Západné Slovensko,Základná škola Sadová 620 905 01 Senica

Aktivity projektu:
Názov hlavnej aktivity: Tvorba a implementácia zážitkového vzdelávacieho kurzu s prvkami Priemyslu 4.0 pre hodiny fyziky a chémie pre žiakov ZŠ

Podaktivita 1: Vytvorenie a testovanie zážitkového vzdelávacieho kurzu s prvkami Priemyslu 4.0 pre hodiny fyziky a chémie pre žiakov ZŠ
Podaktivita 2: Implementácia a vyhodnocovanie zážitkového vzdelávacieho kurzu s prvkami Priemyslu 4.0 pre hodiny fyziky a chémie pre žiakov ZŠ
Podaktivita 3: Riadenie/koordinácia projektu

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk