ZTS Elektronika SKS s.r.o.

Spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o. bola založená 13.1.1994 v procese privatizácie, ako jedna z následných dcérskych spoločností ZTS EVÚ š.p. Nová Dubnica, ktorý od roku 1967 pôsobil v oblasti vývoja a výroby priemyselnej elektroniky pre kombinát ZTS Martin ako samostatná organizačná jednotka.

Spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o. je slovenskou výrobnou a obchodnou spoločnosťou pôsobiacou hlavne v oblastiach:
- kalibrácie a servisu meracích zariadení a meradiel
- výroby a predaja meracích zariadení a meradiel
- oprávy a montáže určených meradiel,
- výroby, predaja a servisu priemyselnej elektroniky a elektrických zariadení,
- výroby elektrických zariadení pre vybavenie železničných vagónov,
- služieb expertných meraní kvality elektrickej energie,
- služieb expertných meraní antistatických materiálov, zariadení a výrobných priestorov,
- výroby, montáže a servisu technických prostriedkov dopravnej bezpečnosti v mestách a obciach.

V oblasti služieb spoločnosť poskytuje komplexný metrologický servis pozostávajúci z kalibrácie meracích zariadení, ich justáže, opráv a poradenstva pri ich aplikácii. Služby sú určené hlavne na zákazníka z oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky, strojárstva, automobilového priemyslu, železníc, baníctva a plynárstva, pre právnické a fyzické osoby.

V oblasti dopravnej bezpečnosti spoločnosť spolupracuje s dopravnými inžiniermi na projektoch „Pokojné mesto – obec“, kde realizuje dodávky informačných radarov okamžitej rýchlosti vozidiel a rieši dopravnú bezpečnosť v obciach a mestách.

V oblasti priemyselnej elektroniky spoločnosť realizuje dodávky skúšobných a testovacích zariadení pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

V oblasti expertných služieb spoločnosť poskytuje:
- meranie kvality elektrickej energie podľa normy EN 50160 pre právnické i fyzické osoby,
- meranie antistatických ESD materiálov, zariadení, pomôcok a priestoru podľa EN 61340-5-1, EN 63140-4-1,
- poradenstvo v aplikácii noriem pre antistatické prostredie,
- meranie elektrobezpečnosti elektrických zariadení, odborné skúšky a odborné prehliadky zariadení v súlade s vyhláškou MPSVaR č.508/2009 Z.z. s normami STN 331500, STN 31600, STN 331610, STN 332000-6,
- inžinierske služby pri návrhu a výrobe skúšobných zariadení.

V oblasti výroby produktov realizuje výrobu protišmykových zariadení do železničných vagónov.

V oblasti výroby opráv a montáže určených meradiel realizuje dodávky mobilných a stabilných cestných meračov okamžitej rýchlosti a úsekovej rýchlosti.

Spoločnosť pre všetky činnosti popísané vyššie má príslušné certifikáty a osvedčenia. Spoločnosť má zavedený certifikovaný a pravidelne kontrolovaný systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000. Spoločnosť má zavedený aj systém environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2004 a systém ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s OHSAS 18001:2000.
Pre oblasť kalibrácie meracej techniky a zariadení má spoločnosť osvedčenie č. K-04 od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS o splnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.
Pre oblasť opráv a montáže určených meradiel má spoločnosť registráciu č. R/I-39/2003 v súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii.

Výrobné kategórie:
55. Software
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
70. Kompletné zariadenia meracej techniky, automatizačná technika
71. Meracie prístroje, meracie zariadenia
73. Elektrické skúšobné prístroje, elektrické skúšobné zariadenia
75. Elektrické riadiace zariadenia
8. Špeciálne oblasti elektrotechniky, elektroniky
81. Elektrické vybavenie pre železnice, prostriedky miestnej dopravy
83. Ostatné elektrotechnické výrobky

Kontaktné údaje:

ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Trenčianka 19, 018 51 Nová Dubnica

+421 (0)42 443 00 29
info@elektronika.sk
www.elektronika.sk