Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Stredná priemyselná škola E_Adlerka_BASPŠE na ul. K. Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968 až 1976 bola umiestnená na Palisádach 44. V roku 1976 sme školu presťahovali do novej budovy 18 - triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, prispôsobenie budovy novým potrebám, dostavba dielní. V škole bolo zriadené aj jedno z prvých školských výpočtových laboratórií, postupne sa vybudovali ďalšie. Zameranie školy sa v priebehu rokov postupne menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na  výpočtovú a automatizačnú techniku.

V snahe rozšíriť ponuku a možnosti štúdia, uplatnenia absolventa, sme od školského roka 1993/94 zaviedli nové odborné zameranie Obrazová a zvuková technika, ktoré sa do tej doby študovalo len v Prahe. Pripravuje stredné technické kádre - technikov pre televízne, rozhlasové štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská zaoberajúce sa, resp. využívajúce audio alebo video techniku. Novinkou  roka 1997/98 sa stalo zameranie Informačné a telekomunikačné systémy zamerané na automatizáciu kancelárskych prác a informatických služieb v rozľahlých sieťach.

Od roku 2008 v súlade so štátnym vzdelávacím programom škola umožňuje  získať prípravu na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 26 75 6 00 elektrotechnika a to v oblastiach
POS - počítačové systémy, ITS - informatické systémy, PIN - priemyselná informatika, OBZ - obrazová a zvuková technika

V roku 1998 sme na škole vybudovali ako jedna z prvých škôl Local CISCO Network Academy LCNA., kde poskytujeme vzdelávanie v programe CNA ("Cisco Certified Networking Associate"), so možnosťou získania medzinárodne platného certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií (e-vzdelávanie, CISCO SYSTEMS), Naša LCNA bola vyhodnotená ako najlepšia v SR v rokoch 2001- 2003).

Od roku 1996 je možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa vyhlášky NR SR č. 508/2009 Z.z. v minulosti to boli vyhlášky 74/1996 Z.z. a 718/2002 Y.z.  - dôležité pre uplatnenie v praxi, ale aj pri štúdiu na FEI STU. a od roku 2010  môžu záujemcovia s elektrotechnickým vzdelaním získať aj § 22, § 23.

V priebehu rokov bolo potrebné vykonať v budove školy aj rekonštrukčné práce. Zrekonštruovala sa strecha, kotolňa, sociálne zariadenia, vstupný vestibul. Prebudovali sa elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá výpočtovej techniky, vybudovali  sa 3 multimediálne učebne, rozhlasové a obrazové štúdiá. V roku 2008 sa vybudovala na škole fotovoltaická elektráreň.
Za obdobie existencie školy škola umožnila získať vzdelanie cca 8000 absolventom, ktorí študovali v 330 triedach.

V 4-ročnom študijnom odbore 26 elektrotechnik – ŠPECIALISTA IT ponúkame 4 oblasti prípravy na povolanie:
- počítačové systémy (hardvér PC, periférie, sieť, operačné systémy...)
- informatické systémy (počítačová grafika, softvér, multimédiá, informačné systémy..., (vhodné aj pre dievčatá)
- priemyselná informatika (riadenie počítačom, PLC, jednočipové mikropočítače, ...)
- obrazová a zvuková technika (multimédiá, rozhlas, TV, rôzne štúdiá, ...).

Okrem maturitného vysvedčenia – stupeň vzdelania ISCED 3A (úplné stredné odborné), môže absolvent získať:
- medzinárodný certifikát CISCO (štúdium počítačových sietí)
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika - § 21 Vyhl. 518/2008, pre ostatných záujemcov aj § 21, §22 a § 23 podľa Vyhl. 518/2008.

Škola je v príjemnom a tichom prostredí, v dosahu MHD. Má vytvorené veľmi dobré podmienky na vyučovanie – učebne, laboratóriá, dielne, 3 multimediálne učebne s interaktívnou tabuľou, kvalitnou výbavou a učiteľmi, s dvomi telocvičňami, posilňovňou a so športovým areálom. Naučíme pracovať s meracou technikou, navrhnúť a skonštruovať elektronickéobvody, zariadenia, poznať a vedieť uplatniť manažment, marketing a ekonomiku, naučíme ovládať na profesionálnej úrovni výpočtovú techniku, periférie, sieťové technológie, telekomunikačné zariadenia, naučíme používať rôzne programové vybavenie – okrem WINDOWS, MS OFFICE a AutoCAD-u, aj OrCAD, ElProCAD, Eagle, Multisim, MATLAB,... , Zoner Callisto, prácu na počítačovej sieti, služby INTERNETU, naučíme programovať v C++, programovať jednočipový mikropočítač, tvorbu webstránok a animácií, využívať multimediálnu techniku, prácu s kamerou a počítačovou strižnou, tvorbu scenára, ozvučenie a pod..

Silné stránky našej školy
• škola v tichom a peknom prostredí
• tradičná kvalita vzdelávacej úrovne školy
• široká ponuka študijných programov
• nadväznosť študijných programov na rovnaké programy na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU
• úzka spolupráca s FEI STU
• realizácia rozvojových projektov a projektov s podporou ESF
• podpora odborných spôsobilostí žiakov zapájaním sa do odborných a matematických súťaží
• špecifické podmienky štúdia pre nadaných žiakov
• skúsenosti s individuálnou integráciou žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia – sluchové, zrakové, autizmus, poruchy učenia
• každoročné organizovanie krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti
• vysoká úroveň vzdelávacieho krúžku robotiky v spolupráci s firmou MICROSTEP
• modernizácia didaktického vybavenia školy – 3 interaktívne tabule, hlasovacie didaktické zariadenie, 2 multimediálne učebne, 8 učební výpočtovej techniky
• využitie fotovoltaickej elektrárne v budove školy na výučbu nového predmetu – Racionalizácia spotreby energie
• možnosť získania certifikátu – CISCO a elektrotechnickej spôsobilosti
• ucelený rozvíjajúci program pre žiakov 1. roč. o efektívnom učení
• vlastný školský psychológ
• školské akcie s dlhoročnou tradíciou – imatrikulácie, vianočná akadémia, odborné exkurzie
• kvalitné stravovanie, školský mliečny a ovocný program
• podpora ekologického myslenia žiakov - triedenie odpadu v škole

Kontaktné údaje:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
K. Adlera 5, 841 02 Bratislava

+421 (0)2 643 61 041
office@adlerka.sk
www.adlerka.sk