Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola technická pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia v regióne už 75 rokov. Škola poskytuje odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktorých ponuka vyplýva z požiadaviek našich partnerov - najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Úzka spolupráca s firmami je zárukou uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce.

Vyučovanie na Strednej odbornej škole prebieha v odborných učebniach, ktoré sú vybavené modernou didaktickou technikou. Pri vyučovaní sa používajú moderné metódy, napríklad vzdelávanie prostredníctvom e-learningového portálu. Študenti si môžu vybrať zo širokej ponuky krúžkovej činnosti. Najšikovnejší študenti majú možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti so študentmi z iných škôl účasťou v rôznych odborných celoslovenských a  medzinárodných súťažiach. Aktuálne informácie zo života školy sú pravidelne zverejňované na stránke školy  http://sosdca.edupage.org.

Prednosťou všetkých študijných odborov na našej Strednej odbornej škole je získanie maturitnej skúšky zároveň s výučným listom, čo zvýhodňuje uplatnenie sa našich absolventov v praxi. Po ukončení študijných odborov sú zároveň pripravení pokračovať aj v štúdiu technických odborov na univerzite. Absolventi učebných odborov na našej Strednej odbornej škole majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a doplniť si tak vzdelanie o maturitu.

Pre absolventov deviateho ročníka základnej školy ponúkame štúdium na našej Strednej odbornej škole v týchto študijných a učebných odboroch:
Študijné odbory:
• 2679 K mechanik mechatronik                                    
• 2697 K mechanik elektrotechnik    
• 3778 K technik informačných a komunikačných technológií
• 2411 K mechanik nastavovač
• 3447 K grafik digitálnych  médií                                          
• 6442 K obchodný pracovník

Učebné odbory:
• 2464 H strojný mechanik
• 2487 H01 autoopravár-mechanik
• 2683 H elektromechanik so zameraním na 11 silnoprúdovú techniku, alebo 15 úžitkovú techniku
• 3355 H stolár
• 3678 H inštalatér
• 8555 H umelecký rezbár
• 2478 F strojárska výroba – dvojročný učebný odbor

Nadstavbové štúdium:
• 2414 L strojárstvo
• 2675 L elektrotechnika

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom

+421 (0)42 445 62 14
riaditel@sosdca.tsk.sk
www.sosdca.edupage.sk