Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola E_TrnavaStredná odborná škola elektrotechnická v Trnave pripravuje absolventov v študijných odboroch na výkon niektorých náročných odborných povolaní a  technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Toto štúdium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Pripravujeme aj absolventov na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Toto štúdium trvá 3 roky a ukončuje sa záverečnou skúškou.

Stredná odborná škola elektrotechnická zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Škola rozvíja profiláciu s prevahou elektrotechnických profesií a zachováva doterajšie odbory strojárskeho charakteru. Škola podporuje elektronickú komunikáciu, samozrejmosťou je internetová žiacka knižka a bezplatný prístup na internet. Škola sa zameriava na zavedenie nových študijných odborov a ponuku nadstavbového štúdia v odbore elektrotechnika. Aj učebné odbory sú zamerané na štúdium vyhľadávaných technických disciplín a ponúkajú uplatnenie v atraktívnych oblastiach rozvodu elektrickej energie, energetiky, strojárstva, automobilového a plynárenského priemyslu. Škola sa zapája do projektov zo zdrojov EÚ (Európsky sociálny fond a pod.), pokračuje v projekte Enersol, ktorý je zameraný na alternatívne zdroje energie.  Rozvíja spoluprácu so spoločnosťami ELFA, INFOVEK, CISCO, žiaci pracujú v projektoch Comenius a Socrates. V posledných rokoch presadzujeme vyučovanie progresívnymi výučbovými metódami, založenými na využívaní výpočtovej techniky, informačných technológií a metód podporujúcich interaktívne vyučovanie.

Absolventi školy sú hľadaní do moderných firiem v trnavskom regióne.

a) študijné odbory:
mechanik elektrotechnik
mechanik počítačových sietí

b) učebné odbory:
elektromechanik - rozvodné zariadenia
elektromechanik – stroje a zariadenia
mechanik opravár - plynárenské zariadenia

mechanik elektronických zariadení
autoelektrikár
elektrotechnika, elektronik – spotrebná elektronika
technicko-administratívny pracovník

c) nadstavbové študijné odbory:
prevádzka strojov a zariadení (denné štúdium, ďalej DŠ)
elektrotechnika – energetika  (DŠ)
elektrotechnika – elektronické zariadenia (DŠ)
prevádzka strojov a zariadení + technickoekonomický pracovník (DŠ)
elektrotechnika–elektronické zariadenia + elektrotechnika – energetika (DŠ)

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, 917 00 Trnava

+421 (0)33 599 18 51
sekretariat@sose-trnava.edu.sk
www.sose-trnava.edu.sk