Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola E_Poprad-MatejovceStredná odborná škola elektrotechnická ponúka študijné, učebné odbory technického zamerania a akreditované vzdelávacie programy. Škola úzko spolupracuje s okolitými firmami, študenti pracujú na reálnych zariadeniach, vybavenie odborných učební a dielní na odbornom výcviku zodpovedá danému odborného zameraniu a preto  absolventi školy bez problémov nachádzajú uplatnenie  na trhu práce. Súčasťou školy je školský internát.

Školský internát
Žiaci zo vzdialenejších oblastí Slovenska sa  môžu ubytovať  v školskom internáte, ktorý je v objekte školy . K  dispozícií sú trojposteľové izby, spoločné  sociálne zariadenie, pripojenie na internet a jedáleň. Vo voľnom čase môžu využívať dobre vybavenú posilňovňu, telocvičňu, umelé ihrisko a klubovňu.

Študijné odbory (4 ročné štúdium - absolvent získa maturitné vysvedčenie aj výučný list)
2679 K mechanik mechatronik

Absolventi sa uplatnia v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených výrobných systémov.

2697 K mechanik elektrotechnik
Absolvent si osvojí  technické i elektrotechnické odborné vedomosti a praktické zručnosti v nasledovných oblastiach:
- silnoprúdová technika
- informačné technológie
- spotrebná elektronika.

3778 K  technik informačných a telekomunikačných technológií
Absolventi sa uplatnia v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, v oblasti zberu, spracovania a prenosu informácií, ako aj práce s multimédiami v príbuzných odboroch informačných systémov.

2426 K 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolventi sa uplatnia  predovšetkým pri obsluhe a programovaní automatizovaných strojov a zariadení.

Učebné odbory (3 ročné štúdium - absolvent získa  výučný list.  Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom  2 – ročnom  štúdiu a získať maturitné vysvedčenie)
2683 H elektromechanik

Absolvent si osvojí  technické i elektrotechnické odborné vedomosti a hlavne praktické zručnosti v nasledovných oblastiach:
11 – silnoprúdová technika
15 – úžitková technika

Nadstavbové štúdium (2 ročné ):
2675 L elektrotechnika – 02 – výroba a prevádzka strojov a zariadení
                                            03 – elektronické zariadenia

2414 L strojárstvo -01 - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.    
                                 02 – obrábanie materiálov    

Akreditované vzdelávacie programy:
Nástrojár – 400 hod.
Nástrojár - modulový
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 240 hod.

Ďalšie možnosti:
- vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti elektrotechnika a získanie osvedčenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 §21
- získanie medzinárodného certifikátu IES
- získanie zváračského preukazu

Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách s technickým a ekonomickým zameraním.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola elektrotehcnická
Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

+421 (0)52 773 16 96
riaditel@sosematej.sk
www.sosematej.sk