Projekt MoVET

MoVET - Modernisation of VET through Collaboration with the Industry

Základným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby na technických stredných odborných školách vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce týchto škôl s priemyselnými podnikmi, podnietiť záujem študentov o technické odbory a zlepšiť ich motiváciu študovať.

Podľa potrieb priemyselnej praxe pripravujeme a pilotne skúšame súbor 6 elektronických výučbových objektov rôznych typov v 4 jazykoch. Vybrali sme moderné témy, ktoré doteraz neboli vhodne spracované formou študijných opôr; boli zvolené s ohľadom na aktuálne požiadavky škôl ako aj priemyselných podnikov.

Podnikáme kroky na prepojenie sveta stredoškolskej výučby so svetom praxe, a to v národnom ako aj medzinárodnom meradle. Pre študentov (a učiteľov) stredných škôl zapojených do riešiteľského konzorcia pripravujeme sériu stáží v priemyselných podnikoch – domácich a zahraničných. Stáže sú doplnené motivačnou súťažou medzinárodných študentských tímov.

Zameriavame sa tiež na ďalšie vzdelávanie stredoškolských pedagogických pracovníkov: pripravujeme pre nich semináre na univerzitách. Stredoškolskí učitelia naviac získajú výučbové materiály, ktoré môžu využiť na svojich hodinách.

Pripravujeme tiež sadu 3 učebných jednotiek podľa medzinárodného systému ECVET (Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) zameraných na osvojenie si konkrétnych schopností podľa požiadaviek stredných škôl v rámci zvolených tém.

Okrem hore uvedeného pripravujeme pre výučbu na stredných školách tiež metodiky, ktoré budú zdôrazňovať dôležitosť priemyselnej praxe a medzinárodnej spolupráce. Pripravíme tiež metodiku pre dlhodobú udržateľnosť výsledkov po skončení projektu.

Projektové konzorcium má 9 členov. Partnerské inštitúcie sa nachádzajú v 3 krajinách EU (Česká republika, Slovensko, Španielsko) a v každej z nich je štruktúra jednotná: 1 priemyselný podnik (alebo združenie podnikov), 1 stredná odborná škola a 1 technická univerzita. Doba trvania projektu je 34 mesiacov (2017–2020).

 

Fotografia z prvého stretnutia partnerov projektu, Praha 2017

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

 

Slovenskí partneri projektu: