ENVI-PAK, a. s.

Spoločnosť ENVI-PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (po novom organizáciou zodpovednosti výrobcov) na Slovensku.

Fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov:

  • od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky,
  • cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území,
  • zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov,
  • až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

Sme transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

Viac informácii nájdete na https://envipak.sk/o-spolocnosti

Kontaktné údaje

ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Ružinov

envipak@envipak.sk
www.envipak.sk