Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

CSOŠE P.G. Frassatiho BACirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho je školou komplexného charakteru, ktoré zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie. Výchovnovzdelávací proces je zabezpečovaný kvalifikovanými učiteľmi a majstrami odbornej výchovy v 8 učebniach, 2 multimediálnych učebniach a v 13 odborných učebniach.  Cieľom našej školy je vychovávať mladých ľudí s odborným zameraním na elektrotechniku, informačné technológie, počítačové siete a grafiku digitálnych médií.

Na strednej odbornej škole ponúkame 5 školských vzdelávacích programov:
Študijný odbor: 3447 K  grafik digitálnych médií – štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.
• teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené so zhotovením grafiky digitálnych médií v organizáciách reklamného, vydavateľského, počítačového a grafického charakteru,
• osvojenie si pracovných činností, návykov a postupov pri príprave podkladov pre digitálnu prezentáciu informácií,
• spracovanie textových a obrazových informácií v kombinácií so zvukovými záznamami s výstupom na digitálne médiá a prenos dát po sieti.

Študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik so zameraním na spotrebnú techniku – štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.
• teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené s výrobou, montážou a údržbou spotrebnej elektroniky,
• nastavovanie, meranie a opravy spotrebnej elektroniky.

Študijný odbor: 2682 K  mechanik počítačových sietí – štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.
• teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené s hardvérom PC,
• montáž, údržba, nastavovanie, oživovanie a opravy počítačových sietí,
• teoretická príprava zameraná na činnosti spojené so softvérom PC.

Študijný odbor: 2675 L 03 elektrotechnika so zameraním na elektronické zariadenia - blok D spotrebná elektronika – dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov trojročného štúdia, ukončené maturitným vysvedčením.
• teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené s výrobou, montážou a údržbou spotrebnej elektroniky,
• nastavovanie, meranie a opravy spotrebnej elektroniky.

Učebný odbor: 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika – trojročný učebný odbor ukončený výučným listom.
• teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené s výrobou, montážou a údržbou spotrebnej elektroniky,
• nastavovanie, meranie a opravy spotrebnej elektroniky.

Štúdium je možné absolvovať dennou,  alebo externou  formou diaľkového vzdelávania. Všetky  odbory sú určené pre chlapcov  aj dievčatá.

Silné stránky našej školy:
• tradičná kvalita vzdelávacej úrovne školy,
• široká ponuka študijných odborov,
• ponuka učebného odboru,
• ponuka nadstavbového štúdia,
• nadväznosť študijného programu na študijné programy na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU,
• vo výchovnovzdelávacom procese úzko spolupracujeme s tridsiatimi piatimi právnickými osobami alebo fyzickými osobami so zameraním na elektrotechniku,  informačné technológie, počítačové siete v rámci praktického vyučovania,
• absolventi majú na škole možnosť získať na činnosť v elektrotechnike Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z. § 21,
• sme certifikovanou Lokálnou Cisco Akadémiou, v ktorej naši žiaci môžu študovať a získať certifikát odborníka v oblasti počítačových sieťových technológií,
• sme certifikovanou Microsoft IT Akadémiou,
• podpora odborných spôsobilostí žiakov zapájaním sa do odborných súťaží ZENIT, SOČ – získavame popredné miesta v celoslovenských kolách,
• v mimoškolskej záujmovej činnosti môžu žiaci pracovať pod vedením odborníkov v krúžkoch s odborným zameraním: na web desing, elektrotechnickú spôsobilosť,
• školské akcie s dlhoročnou tradíciou – odborné exkurzie, účasť na prezentačnej výstave žiakov stredných škôl JUVYR,
• skúsenosti s individuálnou integráciou žiakov s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami,
• vlastná školská psychologička,
• podpora ekologického myslenia žiakov – triedenie odpadu v škole,
• po ukončení štúdia, možnosť okamžitého zamestnania u spolupracujúcich právnických a fyzických osôb so školou,
• škola sa nachádza v centre mesta Bratislavy,
• dobrá dostupnosť z hlavnej železničnej aj autobusovej stanice.

Uplatnenie absolventov so zameraním - elektro: servisní technici spotrebnej elektroniky, ozvučovacej, osvetľovacej, reklamnej, spojovacej, automatizačnej, výpočtovej, zabezpečovacej techniky, v počítačových sieťach a informačných  technológiách.  V oblasti návrhu, konštrukcie a predaja elektrotechniky, alebo ako súkromní podnikatelia v týchto oblastiach.

Uplatnenie absolventov so zameraním - grafik digitálnych médií: v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby.

Kontaktné údaje:

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho
Vazovova 12, 811 07 Bratislava

+421 (0)2 555 75 979
csose@csose.sk
www.soufrasba.edupage.org