50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. marca 2019, v Bratislave v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25.

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ

Pre viac informácií o konferencií, programe a ubytovaní kliknite tu.

PROGRAM 50. KONFERENCIE ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA

Streda 27. marca 2019

8.00 – 8.45       Prezencia účastníkov
8.45 – 9.00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie

9.00 – 9.25       Tibor PELIKÁN, lektor prvej pmoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

9.25 – 9.50       Ing. Karol Kolada, Deltes s. r. o.,  Bratislava 
Projektovanie v elektrotechnike
9.50 –10.10      Prestávka

10.10 – 11.00    Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarných prestupov a upchávokpodľa platných STN a vyhlášky č.94/2004 Z.z.
11.00 – 11.20   Prestávka

11.20 – 12.00   Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Jednoduché využitie fotovoltiky v domácnostiach
12.00 – 13.00   Prestávka - obed

13.00 – 13.50   Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Blansko, ČR
Kontroly fotovolt. systémůpodle STN EN 62446-1 (měřenípřivýchozích i pravidelných kontrolách / revizích PV elektrárensezaměřením na ustanovení uvedené STN)
13.50– 14.00    Prestávka

14.00 – 14.40   Ing. Peter Králik, ZKTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica
Kalibrácie meracej techniky z pohľadu revízneho technika.
14.40 – 14.50   Prestávka

14.50 – 15.30   Radoslav RIEGER, HAKEL spol. s r. o., Hradec Králové
Elektrické inštalácie nn – povinnosť aplikácie SPD v súlade sSTN 33 2000-5-534 a STN 33 2000-4.443 a vykonávanie OPaOS na inštaláciách opatrených SPD v súlade s novou normou na revízie STN 33 2000-6

15.40 – 15.45   Ukončenie 1. dňa konferencie
16:00 Valné zhromaždenie SEZ-KES

1. deň konferencie v čase od 9.30 do 14.30 sa uskutoční praktický nácvik resuscitácie na figuríne – poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Štvrtok 28. marca 2019

7.30 – 8.00       Prezencia účastníkov

8.00 – 8.40       Ing. Milan DANIŠ, VUKI a. s. Bratislava
Nové parametre hodnotenia káblov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, požiadavky a vlastnosti káblov s reakciou na oheň
8.40 – 8.50       Prestávka

8.50– 9.40        Ing. Lukáš MATĚJÍČEK, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Rozvádzače, škatule a úplné kryty podľa STN EN 60670-1, STN EN 60670-21 ÷ 24
9.40 – 10.00     Prestávka

9.50– 10.40      doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov
10.40 – 11.00   Prestávka

11.00 – 11.50    Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Výkon odborných úloh na elektrických zariadeniach v zmysleprávnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP
11.50 – 13.00   Prestávka – obed

13.00 – 13.40   Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – služby elektro, Trenčín
Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca
13.50 – 14.00   Prestávka

14.00 – 15.00   Hodina otázok a odpovedí
15.00– 15.20    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky

Po skončení konferencie:
15.30 – 16.30      Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarných upchávok OBO Bettermann

Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci obdržia certifikát.