Výskumný ústav spojov, n.o.

Výskumný ústav spojov, n.o.Výskumný ústav spojov, n. o. ako nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a informačných služieb, najmä:
- výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti,
- výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja poštových služieb,
- výskum v oblasti ekonomických vzťahov, pracovných a sociálnych podmienok v odvetviach telekomunikácií a pošty,
- poradenstvo pre výskum a vývoj,
- skúšanie a overovanie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení,
- špeciálne merania a overovanie technických prostriedkov telekomunikačných sietí a kompatibility telekomunikačných systémov a služieb,
- vykonávanie posudzovania zhody určených výrobkov,
- špeciálne merania a posudzovanie zhody neurčených výrobkov,
- technická normalizácia, riešenie úloh súvisiacich s tvorbou, schvaľovaním a vydávaním slovenských technických noriem,
- metrologické služby,
- expertízna a poradenská činnosť, vypracúvanie posudkov v rámci výkonu štátnej expertízy,
- šírenie vedecko-technických poznatkov,
- zber a analýza štatistických údajov,
- publikačná a edičná činnosť, s výnimkou reklamy, v rámci vyššie uvedených činností,
- zastupovanie v medzinárodných organizáciách v rozsahu poverenia orgánom štátnej správy,
- vykonávanie činností pri certifikácii technických prostriedkov podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností,
- zisťovanie úrovní elektromagnetických polí vo frekvenčných pásmach vysokých a veľmi vysokých frekvencií a hodnôt ožiarenia osôb pri vystavení účinkom pôsobenia elektromagnetických polí,
- meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí,
- špeciálne merania a hodnotenia kvality poštových služieb,
- vzdelávacie aktivity v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Výrobné kategórie:
5. Telekomunikačná technika, informatika

Kontaktné údaje:

Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica

+421 (0)48 432 41 11
vus@vus.sk
www.vus.sk