TRI SPÔSOBY, AKO ZÍSKAŤ KVALIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV

Priemyselné podniky na Slovensku musia aj v roku 2018 intenzívne premýšľať o tom, kde a ako získať kvalifikovaných pracovníkov. Nedostatok sa týka všetkých regiónov. Situácia na trhu práce prinútila podnikateľov hľadať a využívať dostupné možnosti, ako čo najskôr získať chýbajúcich ľudí na rôzne pracovné pozície.

Téma je aktuálna v automobilovom, elektrotechnickom aj strojárskom priemysle. Na workshope troch zväzov našej asociácie – Zväzu automobilového priemyslu SR, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR – odborníci odprezentovali zástupcom členských firiem z celého Slovenska spôsoby, ako získať kvalifikovaných pracovníkov.

 

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Prax vo firme, teória v škole. Budúci stredoškolák si vyberie povolanie, ktorému sa chce v živote venovať, podľa toho si nájde zamestnávateľa, ten ho nasmeruje do školy, s ktorou spolupracuje a po ukončení štúdia sa zamestná vo firme, v ktorej sa pripravoval na svoje budúce povolanie. Žiak vyštuduje odbor, s ktorým si ľahko nájde uplatnenie a firma príde k zamestnancovi, ktorý má ihneď potrebné vedomosti a zručnosti. Takto by mal systém duálneho vzdelávania (SDV) fungovať. Do roku 2020 sa do neho musí zapojiť 12 000 žiakov.

„Za tri roky sa zapojilo 2508 študentov. Až 75 % z nich zastupuje Asociácia priemyselných zväzov v rámci automobilového, elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Duál je pre nás a naše členské zväzy kľúčový,“ vysvetľuje generálny sekretár asociácie Andrej Lasz.

 

Priaznivejšia legislatíva, viac žiakov?

Zvýšiť záujem zamestnávateľov a stredných odborných škôl o zapojenie sa do SDV má novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sa aktívne zapojila aj Asociácia priemyselných zväzov, sa skončilo v marci. Novela by sa čoskoro mala dostať do parlamentu.

„Veľmi nám pomôže, že sa školám prestane krátiť normatív na žiaka, ktorý je zapojený do duálu. Škole, ktorá sa zapojí do systému, práca neubudne, práve naopak. Musíme komunikovať s firmou, s rodičmi. Pre tento školský rok sme na tento účel zamestnali koordinátora, ktorého treba zaplatiť,“ konštatuje riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste Ondrej Holienčík.

Školu navštevuje 573 žiakov, z toho je 115 dualistov. Praktické skúsenosti získavajú v troch firmách. Rozhodnutie školy ísť do spolupráce so zamestnávateľmi hodnotí zatiaľ pozitívne.

„Študentom sa páči, že vo firme k nim pristupujú ako k vlastným zamestnancom, nie ako k deťom. Výrazný je aj technologický náskok pred školou. Firma vyrába priamo pre potreby trhu,“ dodáva riaditeľ. Symbolom rozdielu medzi praxou v škole a u zamestnávateľa je inštruktor, ktorý sa študentom môže venovať individuálnejšie ako majster na klasickej hodine.

 

Duál potrebuje veľkých hráčov aj malé firmy

V rámci novely môžu byť motiváciou pre zamestnávateľov finančné stimuly, ako napríklad zavedenie priamej platby na žiaka, zjednodušenie administratívy či možnosť poskytovania praktického vyučovania od 6.00 do 22.00 h, čo kopíruje život vo firme.

V žilinskej automobilke pôsobí tento školský rok 45 žiakov. V budúcnosti by chceli ročne prijať okolo 100 dualistov.

„Pripravujeme si človeka priamo na podmienky v závode. Do systému by mal vstúpiť každý zamestnávateľ, ktorý sa pozerá do budúcnosti. Treba naštartovať proces vysvetľovania rodičom aj žiakom. Záujem o technické odbory je u nás malý. Pritom nejde o manuálnu prácu, ako si mnohí myslia, ale vysokoodbornú. Štáty sa už začali pripravovať na Priemysel 4.0.  Potrebujeme ľudí na vysokej odbornej úrovni, aby sa nám nestalo, že výrobné závody odídu zo Slovenska do inej krajiny,“ upozorňuje Branislav Hadár, vedúci oddelenia vzdelávania žilinskej automobilky.

Dôležité je, aby sa okrem veľkých firiem postupne zapájali aj malé a stredné podniky. „Na workshop sme prišli, aby sme zistili, kde začať a ako pokračovať. Zatiaľ nevieme čo nás čaká, no tušíme, že to nebude jednoduché. Avšak získavať takto nových ľudí, ktorí „vyrastú“ priamo v našej firemnej kultúre, považujeme za dobrú cestu,“ prezradila Monika Kusá, manažérka firmy, ktorá zamestnáva okolo 1200 ľudí.

Úprava legislatívy systému duálneho vzdelávania prinesie od septembra 2018 aj úpravu kompetencie samosprávneho kraja. Nebude už určovať počet tried, ale najvyšší počet žiakov pre jednotlivé študijné odbory pre príslušný školský rok. Školy sa tak viac priblížia potrebám trhu.

Postupnými krokmi môže byť systém duálneho vzdelávanie v budúcnosti jedným z kľúčových riešení pre stabilizáciu trhu práce. Dôležitá je spolupráca všetkých zainteresovaných strán. O význame SDV treba presvedčiť zamestnávateľov, školy, rodičov aj žiakov. Skutočnou reklamou však budú prví absolventi.

Viac informácií: Systém duálneho vzdelávania v legislatíve

 

DOVOZ PRACOVNÍKOV Z TZV. TRETÍCH KRAJÍN

Dovoz pracovníkov nie je cieľom zamestnávateľov, skôr nutným riešením. Napriek náročnosti a zdĺhavosti procesu, do ktorého vstupujú tri rezorty (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo vnútra SR), ide z krátkodobého hľadiska o jedno z najúčinnejších riešení. Svedčí o tom aj fakt, že počet zamestnancov zo zahraničia u nás stúpa. Najčastejšie prichádzajú z Ukrajiny, Srbska, Poľska, Bulharska či Rumunska.

 

Nové pravidlá

V máji začali platiť zmeny v legislatíve (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré čiastočne uvoľnili politiku vlády a zrýchlili proces zamestnávania ľudí spoza hraníc.

Zrýchlený proces sa od štandardného odlišuje tým, že zamestnávateľ nemusí nahlasovať voľné pracovné miesto a je mu automaticky udelený súhlas príslušného úradu práce.

Platí to však len v prípadoch ak: obsadzuje pracovnú pozíciu, ktorú označí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily (ÚPSVaR má zoznam nedostatkových povolaní predložiť do 30. 6. 2018), nachádza sa v okrese, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %, nezamestnáva viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín a neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti.

„Pre chýbajúci zoznam problematických pracovných pozícií bude zrýchlený proces spustený až od 1. 7. 2018,“ avizuje Michaela Sojáková, predsedníčka Komisie práce, sociálnych vecí a BOZP Asociácie priemyselných zväzov.

Práve APZ bola iniciátorom medzirezortného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo vôbec po prvý raz. „Vďaka našej asociácii sa po prvýkrát stretlo ministerstvo vnútra, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Bez dohody týchto troch rezortov by nebolo možné zaviesť potrebné zmeny,“ približuje Michaela Sojáková.

 

Posilnenie kapacít cudzineckej polície

Jednou z najväčších bariér v pružnosti procesu sú nedostatočné personálne kapacity cudzineckej polície. Ministerstvo vnútra prisľúbilo ich navýšenie k 1. 5. 2018, malo ísť o päť nových oddelení. „Vzhľadom na politickú situáciu sa táto zmena zatiaľ nezrealizovala, budeme o nej komunikovať s novou ministerkou,“ dodáva.

Asociácia priemyselných zväzov chce prísť s podnetom zriadiť infolinku, kde by záujemcovia o kvalifikovaných pracovníkov z tzv. tretích krajín získali potrebné informácie.

 

REKVALIFIKÁCIA

Zamestnávatelia môžu riešiť nedostatok ľudí aj cielenými sektorovými rekvalifikáciami. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo minulý rok v decembri výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Rozvoj sektorových zručností. Výzva potrvá do 13. 9. 2018.

Zo zdrojov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur. O peniaze sa však môžu uchádzať len menej rozvinuté regióny. Znamená to, že Bratislavský kraj nie. K oprávneným žiadateľom patria aj podnikateľské subjekty. Zamestnávateľ môže podať žiadosť o školenie svojich zamestnancov (odborné školenie alebo doškolenie v prípade novej technológie vo výrobe, doplnenie odbornosti, príprava na novovzniknutú pozíciu vo firme) alebo o školenie nezamestnaných ľudí na pozície, ktoré potrebuje obsadiť.

„Projekt rekvalifikácie pre potreby priemyslu, tzv. malý duál, pripravili priemyselné zväzy. Pôvodne sme rátali s ešte ambicióznejšou verziou financovania, narazili sme však na zákaz štátnej pomoci. Veríme, že v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sa nám podarí vybaviť výnimku,“ zdôrazňuje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.

Žiadateľ musí preukázať, že má súhlasné stanovisko pre realizáciu rozvoja cielených sektorových zručností, vrátane IKT zručností, pre profesie, ktoré sú na trhu práce požadované v danom odvetví hospodárstva. Stanovisko žiadateľovi vydáva príslušná stavovská organizácia (komora) na národnej alebo regionálnej úrovni (napr. Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská banská komora), profesijná organizácia zamestnávateľov (napr. Asociácia priemyselných zväzov, Zväz automobilového priemyslu) alebo sektorová rada.

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy:

– Uzavretie 1. kola: 9. 4. 2018

– Uzavretie 2. kola: 13. 06. 2018

– Uzavretie 3. kola: 13. 9. 2018

Viac informácií: Výzva Rozvoj sektorových zručností

 

Prezentácie z workshopu nájdete TU.