Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia a zvyšovania počtu študujúcich na vysokých školách, vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný najmä vysokou koncentráciou strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, významných výskumno-vývojových a projektových organizácií, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych organizácií a inštitúcií.

Podľa Zákona o vysokých školách pri vzniku univerzity boli zriadené jej základné súčasti: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta mechatroniky, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove a Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. Ústav prírodných a humanitných vied vznikol v roku 2001, bol pedagogickým a vedecko-výskumným zariadením univerzity, združoval celouniverzitné katedry a spoločné laboratórium pre výskum skla Ústavu anorganickej chémie SAV a TnU. Napriek snahe zúčastnených o zachovanie ústavu, tento bol v roku 2008 zrušený a jednotlivé katedry boli rozmiestnené po fakultách, Katedra politológie je začlenená pod rektorát.

V roku 2002 získala univerzita meno významnej osobnosti – Alexandra Dubčeka.

V akademickom roku 2004/2005 vznikol Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva, od 1.7.2007 sa stal Fakultou zdravotníctva. 

Veda a výskum – najväčšou pýchou v tomto smere sú výsledky excelentného pracoviska VILA, spolupráca s praxou – veľké prepojenie s firmami v celom regióne Trenčín. Dôležitá je spolupráca s Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a zástupcami miestnych a regionálnych samospráv.

Medzinárodná spolupráca – projekty Socrates/Erazmus, Leonardo da Vinci, spolupráca s Bolognou, najstaršou univerzitou v Európe, Iževskou štátnou technickou univerzitou, Ruskou federáciou – Akadémiou práce a sociálnych vecí v Moskve, s Východoukrainskou univerzitou,  Varšavskou univerzitou atď. Tradičnými partnermi sú pracoviská v Českej republike – ČVUT Praha, Ostravská univerzita, Masarykova univerzita v Brne a pod.

Kontaktné údaje:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 1, 911 50 Trenčín

+421 (0)32 740 01 01
sekretariat.rektora@tnuni.sk
www.tnuni.sk