Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola_SninaS – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia
Stredná priemyselná škola v Snine bola založená 1. júla 1960 – je to najvýchodnejšia stredná priemyselná škola na Slovensku. Jej vznik si vyžiadal sám život, keďže sa v okolí začala rozširovať strojárska výroba a v meste vznikol podnik Vihorlat. Mesto Snina je centrom rozsiahleho, husto zalesneného spádového územia v severovýchodnom cípe našej republiky a je okresným mestom v Prešovskom kraji. Školu tvorí kolektív 34 pedagógov, 19 nepedagogických zamestnancov a 339 žiakov. V súčasnosti v dennom štúdiu škola poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

1. strojárstvo - so zameraním na grafické systémy:
Obsah: 
- využívanie najmodernejšej výpočtovej techniky na výpočty, konštrukčnú prípravu výroby, technologickú prípravu výroby, vyhotovenie výkresovej dokumentácie,
- oboznámenie sa s číslicovo riadenými (NC) strojmi a tvorbou programov.
Absolvent:
- vie spojiť technické myslenie a počítačovú grafiku,
- vie tvoriť programy, využívať automatizačnú techniku, strojové mechanizmy, meracie zariadenia,
- pozná hardvérové vybavenie a softvérové produkty.
Môže byť:
- strojársky technik, kontrolór, normovač, projektant, technický manažér prevádzky...

2. technika a prevádzka dopravy:
Obsah:    
- diagnostika, opravy a údržba cestných motorových vozidiel,
- ovládanie systému organizácie a riadenia cestnej dopravy,
- poznanie konštrukcie základných častí motorových vozidiel,
- zvládnutie základov ekonomiky a účtovníctva.
Absolvent:
- získa zručnosti a vedomosti o údržbe cestných motorových vozidiel, strojov a zariadení, vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva, výpočtovej techniky,
- ovláda systém organizácie a riadenia cestnej dopravy.
Môže byť:
- referent riadenia a kontroly kvality, referent dopravy, autodopravca, dispečer, predajca vozidiel, prevádzkovateľ autoservisu, technológ, vodič v doprave...

3. technické a informatické služby - so zameraním na strojárstvo:
Obsah:  
- ovláda techniku administratívy,
- ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo s použitím softvérov,  
- pozná základy práva a personalistiky,    
- ovláda mechanizmus riadenia kvality vo firme aj v samostatnej podnikateľskej činnosti.
Absolvent:
- získa základy jednoduchého a podvojného účtovníctva s použitím softvérov,
- vytvára ekonomické databázy a účtovné doklady, ovláda techniky spracovania textu,
- spracováva konštrukčnú a technologickú dokumentáciu.
Môže byť:
- daňový a mzdový referent, strojársky technik, manažér kvality, účtovník, fakturant, technik – dispečer, operátor výpočtovej techniky, projektant, technický manažér prevádzky....

4. elektrotechnika - so zameraním na automatizačnú techniku:
Obsah: 
- dôraz sa kladie pochopenie princípov automatizačnej techniky a automatického riadenia výrobných procesov,
- základom je využitie výpočtovej techniky pri modelovaní regulačných a riadiacich obvodov.
Absolvent:
- spozná základy elektroniky a automatizácie, ovláda grafické systémy,  
- naučí sa používať rôzne meracie metódy a meracie prístroje,
- naučí sa programovať v programovacom jazyku C, v assembléri mikropočítačov a PLC.
Môže byť:
- elektrotechnik, projektant, mechanik meracích, regulačných a automatizačných zariadení, technológ...

5. technické lýceum:
Obsah:  
- absolvent spĺňa vysoké nároky, ktoré naňho kladie nadväzujúce vysokoškolské štúdium a je schopný vykonávať niektoré povolania v oblasti  informatiky a ekonomiky ...
Absolvent:
- získa základy odborného vzdelávania v oblasti informatiky a ekonomiky, ovláda typológie počítačových sietí  a pokročilé textové a databázové nástroje,
- má prehľad o fungovaní trhu a trhového mechanizmu.
Môže byť:
- programátor, správca databáz, operátor výpočtovej techniky, informatik, daňový a mzdový referent, manažér prevádzky ....

Od roku 2000 je v škole zriadená pobočka Štátnej jazykovej školy v Prešove, kde adepti získavajú vzdelanie v jednotlivých stupňoch anglického a nemeckého jazyka. V roku 2008 vznikla v škole Zváračská škola, určená pre žiakov a širokú verejnosť, ktorá oprávňuje vykonávať prípravu zváračov v základných kurzoch Z – E 1 a Z – M 1. Škola má vlastnú Autoškolu, ktorá vznikla v roku 1991 a v náročnej regionálnej konkurencii má výborné postavenie vďaka vysokému štandardu poskytovaných služieb. Okrem výcviku organizuje aj akcie pre zlepšenie bezpečnosti na cestách – Supervodič a Supecyklista. Aktívne pracujeme v oblasti bezpečnosti na cestách. Škola poskytuje metodicko–odbornú činnosť pre základné školy v regióne Snina – vzdelávanie v oblasti pravidiel cestnej premávky, jazdu zručnosti na bicykli. Sme organizátori celoslovenského projektu Mobilný BECEP a vykonávame aktivity v rámci projektu VAMOS. V škole existuje podnikateľská činnosť, ktorá je zameraná na organizovanie rekvalifikačných kurzov, na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov s vymedzením na zariadenia s napätím do 1000V vrátene bleskozvodov a objektov bez nebezpečenstva výbuchu, na výrobu a predaj výrobkov strojárskej výroby, na reprografické práce, na poskytovanie stravovacích služieb.

Absolventi SPŠ v Snine sa ďalej uplatňujú buď priamo v praxi alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí. Študenti sa zapájajú do umeleckých, odborných a športových súťaží. Od školského roka 2005/2006 a zapájame do projektu Leonardo da Vinci a do Programu celoživotného vzdelávania v podprograme Leonardo da Vinci, Comenius, Euroscola a ďalšie, v ktorých sme boli úspešní.

SPŠ v Snine je odbornou školou, ktorá vychováva absolventov – stredoškolsky vzdelaných odborníkov. Naším prvoradým cieľom je reagovať na potreby trhu, a to na zvýšený dopyt po odborníkoch v oblasti strojárstva, dopravy a elektrotechniky a súčasne poskytnúť kvalitných odborníkov v oblasti logistiky, ekonomiky a v oblasti uplatňovania a využívania informačno - komunikačných technológií. Žiaci v rámci teoretického štúdia v odborných predmetoch získavajú teoretické vedomosti, absolvujú praktické cvičenia v odborných učebniach, v dielňach a každoročne absolvujú súvislú odbornú prax, ktorú škola zabezpečuje v okolitých podnikoch a firmách.

Hlavným cieľom školy je vytvorenie pevnej väzby medzi teoretickým štúdiom, praktickou činnosťou a nadobudnutím jazykových kompetencií, kompetencií v oblasti informačno – komunikačných technológií a špecifických odborných kompetencií podľa študijného zamerania. Umožní dostať sa tak vysoko, ako snívaš, odhaliť tajomstvá nepoznaného a získať dokonalosť postavenú na detailoch.

Kontaktné údaje:

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

+421 (0)57 762 38 13
spssnina@spssnina.edu.sk
www.sps-snina.edupage.org