Stredná odborná škola – Stará Turá

Stredná odborná škola_StaráTuráStredná odborná škola v Starej Turej je školou komplexného charakteru. Zabezpečuje teoretické, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Výchovnovzdelávaciu prácu vykonávajú kvalifikovaní učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia.

Výuka je stanovená tak, aby absolventi a absolventky boli všestranne vzdelanými, tvorivými, zručnými, ekonomicky mysliacimi pracovníkmi vo svojom budúcom povolaní. Pre tento cieľ máme vybudované aj primerané podmienky - odborné učebne napr. technológie, elektrotechniky, výpočtovej techniky, jazykové laboratórium, dielne, domov mládeže a celodenné stravovanie. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu s posilňovňou.

Škola ponúka dve možnosti maturitného štúdia v obore:
1. informačné a sieťové technológie,
2. elektrotechnika.

Škola ponúka tiež štúdium ukončené maturitnou skúškou a zároveň vlastnívtcom výučného listu v odboroch:
1. mechanik počítačových sietí,
2. mechanik nastavovač,
3. komerčný pracovník v doprave – logistika,
4. grafik digitálnych médií,
alebo dva trojročné štúdijné programy s možnosťou získať výučný list (v prípade záujmu pokračovať v štúdiu a získať aj maturitné vysvedčenie):
1. elektromechanik,
2. obrábač kovov.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola
Športová 675, 916 01 Stará Turá

+421 (0)32 776 30 77
office@sosst.sk
www.sosst.sk