Stredná odborná škola informačných technológií, Bratislava

Stredná odborná škola_informačných technológií_BAOd svojho založenia v roku 1950 vychovala množstvo odborníkov pre telekomunikačné spoločnosti, pošty a mnohé ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa telekomunikačnou a výpočtovou technikou. Škola má svojou činnosťou nezastupiteľné miesto v sieti odborných škôl, hlavne v súčasnosti, kedy informačno-komunikačné technológie zažívajú nebývalý rozvoj.

Od 1.9.2012 je v škole zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a informačné technológie.

Škola má vypracované školské vzdelávacie programy:
- informačno-komunikačné technológie
- počítačové siete
- poštové a bankové činnosti

Pripravuje žiakov v týchto študijných odboroch:
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií (v tomto študijnom odbore škola ponúka prípravu v oblastiach: telekomunikačné zariadenia, telekomunikačné služby, informačné komunikačné technológie)
2682 K mechanik počítačových sietí
3792 K poštový manipulant
2697 K mechanik elektrotechnik
6405 K pracovník marketingu

Absolventi študijných odborov 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií, 2682 K mechanik počítačových sietí,  2697 K mechanik elektrotechnik majú možnosť nadobudnúť:
- certifikát platný v krajinách EÚ v rámci projektu OMEGA+,
- osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov § 21 podľa platných predpisov.

Absolventi všetkých študijných odborov získavajú okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list.

učebné odbory:
2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika,
2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

nadstavbové štúdium:
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
3756 L poštová prevádzka

Výučba prebieha aj na pracoviskách budúcich zamestnávateľov. SOŠ okrem teoretického a praktického vyučovania zabezpečuje aj výchovu mimo vyučovania v školskom internáte, kde majú žiaci zaistenú stravu, ubytovanie a športovo-kultúrne vyžitie. V rámci medzinárodnej spolupráce sa každoročne uskutočňuje výmenná prax so školami nemeckého Deutsche TELEKOMU. Škola je zapojená do programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. V rámci tohto programu sa uskutočňujú stáže v SŠ teleinformatiky v Ostrave. Výmennej praxe a stáže sa zúčastňuje každý rok dvanásť najlepších žiakov. Škola organizuje každoročne lyžiarsky a plavecký výcvik. Žiaci majú bezplatný prístup k internetu, majú možnosť využívať modernú posilňovňu, tenisový kurt, pohybové štúdio a telocvičňu. Štúdium je bezplatné.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

+421 (0)2 448 85 001
sosiba@sositba.sk
www.sositba.edupage.org