Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola E_Liptovský HrádokStredná odborná škola elektrotechnická začala písať svoju históriu už pred viac ako 60 rokmi. Bola založená v tradičnom študentskom mestečku, ktoré leží v malebnom a ekologicky čistom prostredí Liptova medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami.

V súčasnosti ponúka štúdium v študijných elektrotechnických odboroch so zameraním na najmodernejšie informačné a komunikačné technológie. Systém štúdia, ktorý bol jednorázovou prípravou na celý život, postupne meníme na
pružný systém celoživotného vzdelávania. Snažíme sa, aby sa naši absolventi dokázali flexibilne prispôsobiť potrebám a podmienkam na trhu práce. Dôraz kladieme na rozvoj osobnosti žiakov, jazykové zručnosti, tvorivosť pri riešení problémov a na všestranné využívanie počítačov a informačných technológií. V čase mimo vyučovania sa žiaci zapájajú do krúžkovej činnosti aktívne v škole a v školskom internáte pracuje 27 krúžkov. Budova školy aj školský internát sa nachádza na sídlisku Celiny v Liptovskom Hrádku.

Školský internát
Atraktívne odbory, ktoré ponúkame, sú lákadlom aj pre žiakov zo vzdialenejších oblastí Slovenka. Ubytovať sa môžu v modernom školskom internáte v objekte školy, s multimediálnym centrom s počítačmi a rozhlasovým štúdiom. K dispozícií sú trojposteľové izby so sociálnym zariadením a pripojením na internet. Vo voľnom čase môžu využívať posilňovňu, telocvičňu a klubovňu.

Študijné odbory
4 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
2675 6 elektrotechnika
Absolvent získa široký odborný základ slaboprúdovej elektrotechniky v nasledovných oblastiach:
• počítačové systémy a počítačové siete
• priemyselná informatika
• informatické a telekomunikačné systémy
• manažment v elektrotechnike
Žiak získa základy algoritmizácie, programovania, tvorby webových aplikácií, práce s animáciami (Adobe Flash) a práce s grafikou (Gimp, Corel Draw)

2697 4 mechanik elektrotechnik
Absolvent získa maturitné vysvedčenie aj výučný list. Osvojí si technické i elektrotechnické odborné vedomosti, zručnosti a odbornú prax v nasledovných oblastiach:
• autoelektronika
• informačné technológie
• spotrebná elektronika

2682 4 mechanik počítačových sietí
Absolvent získa široký odborný základ slaboprúdovej elektrotechniky s následnou špecializáciou na počítačové systémy, počítačové a telekomunikačné siete. Získa znalosti a zručnosti v práci s počítačom, operačnými systémami, programami, telekomunikačnými a sieťovými komponentami. Žiak získa základy algoritmizácie, programovania, tvorby
webových aplikácií, práce s animáciami (Adobe Flash) a práce s grafikou (Gimp, Corel Draw)

Ďalšie možnosti odborov:
• vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti elektrotechnika a získanie osvedčenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 §21
• získanie medzinárodného certifikátu zo sieťových technológií CISCO akadémie až zo 4 semestrov
Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách s technickým a ekonomickým zameraním

3917 6 03 technické a informatické služby v elektrotechnike
Absolvent získa základy ekonomiky, účtovníctva, manažérstva, strojopisu, práce s počítačom, s kancelárskymi programovými produktmi a vo využívaní ekonomického softvéru. Osvojí si základy slaboprúdovej elektrotechniky.
Vysokoškolské štúdium sa predpokladá hlavne v ekonomickom smere.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok

+421 (0)44 522 20 72
skola@soselh.sk
www.soselh.sk