Projekt SkillME

Skills in metal and electro industry

Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v Európe

 

O projekte

Napriek pomerne vysokej nezamestnanosti, elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka stále veľké množstvo pracovných príležitostí. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a poznania, spoločnosti majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov,  ktorí by napĺňali požiadavky ich výrobných procesov. Vzdelávací systém neprispôsobený aktuálnym trendom je vo veľkej miere zodpovedný za rozširujúce sa medzery v zručnostiach absolventov.

Na druhej strane, zamestnanci sa stretávajú s problémom udržať krok s rýchlo sa meniacimi požiadavkami priemyslu a potrebou neustále sa vzdelávať, aby boli aj naďalej zamestnateľní, konkurencieschopní a produktívni. To všetko sú dôležité problémy, ktoré si vyžadujú našu neodkladnú a stálu pozornosť.  Aby sme udržali Európu priemyselnou je zrejmé, že ak chceme splniť požiadavky trhu, je potrebné prijať rozsiahle opatrenia.

Projekt skillME predstavuje reakciu na tieto potreby. Je to spoločný projekt  reprezentatívnych zväzov pôsobiacich v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, národných regulačných inštitúcií a stredných odborných škôl v členských štátoch EÚ (Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko). Projekt sa zameriava na identifikáciu najviac chýbajúcich zručností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle a na vypracovanie zodpovedajúcich študijných a učebných plánov tak, aby sa zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj európskych elektrotechnických a strojárskych spoločností.

Veľa priemyselných spoločností zisťuje, že existuje značný rozdiel medzi vedomosťami ich zamestnancov, ktoré získali stredoškolským vzdelaním a zručnosťami potrebnými na získanie zamestnania alebo odbornými znalosťami potrebnými na úspešné  splnenie zadanej pracovnej úlohy. Ak by sme prehliadali potrebu neustále inovovať a dopĺňať vzdelávacie plány, mohlo by to viesť k ďalšiemu zvyšovaniu nezamestnanosti a k poklesu produktivity výrobných spoločností.

V reakcii na tieto naliehavé problémy, spolupracujúce krajiny navrhli projekt skillME, ktorý má zlepšiť zamestnateľnosť pracovníkov, znížiť nezamestnanosť a zlepšiť konkurencieschopnosť elektrotechnických a strojárskych spoločností na európskej ako aj svetovej úrovni.

Vo svojej podstate, trojročný projekt skillME sa snaží zlepšiť kompetencie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v dlhodobom horizonte. To je dôvod, prečo sa nesnaží určiť len súčasné medzery v zručnostiach a vedomostiach, ale snaží sa aj identifikovať oblasti, ktoré budú aktuálne v budúcnosti. V reakcii na tieto požiadavky, projektoví partneri majú za cieľ vytvoriť udržateľné študijné osnovy, ktoré vyplnia chýbajúce zručnosti a natrvalo ich zapojiť do vzdelávacích systémov stredného odborného vzdelávania v krajinách spolupracujúcich na projekte, ako aj v celej Európe. Veríme, že projekt zvýši kompetencie zamestnancov v príslušných priemyselných odvetviach v celej Európe vytvorením porovnateľných a využiteľných vzdelávacích plánov, čím zároveň zvýši aj mobilitu žiakov a pracovníkov.

Tieto ciele sú dosiahnuteľné len pomocou silnej medzinárodnej spolupráce medzi reprezentantmi štátnych inštitúcií, partnermi zo súkromného sektora a poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania. Vďaka inovatívnemu prístupu projektu, ktorý vytvoril platformu na spoluprácu kľúčových hráčov v oblasti tvorby osnov stredného odborného vzdelávania, zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Strednej odbornej školy Stará Turá, v úzkej spolupráci identifikujú aktuálne aj budúce medzery v zručnostiach zamestnancov a zapoja elektrotechnické a strojárske spoločnosti do tvorby vzdelávacích plánov.

Týmto spôsobom budú môcť projektoví partneri spoločne spolupracovať na definovaní medzier v zručnostiach a zhotovení učebných plánov. Budú spolupracovať na modernizácií stredoškolského vzdelávania a odbornej prípravy vo svojich krajinách, čo pomôže zamestnancom získať príslušnú kvalifikáciu na zlepšenie svojho konkurenčného postavenia na trhu a pomôže zaplniť voľné pracovné miesta v priemysle. Projektoví partneri budú rovnako ťažiť z medzinárodnej spolupráce, ktorá im ponúkne jedinečnú príležitosť na výmenu názorov a dobrej praxe.  Je to tiež priestor na budúcu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v odbornom vzdelávaní v elektrotechnickom a strojárskom priemysle.

Veríme, že projekt skillME bude mať významný priaznivý vplyv na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie vedomostí v elektrotechnickom a strojárskom priemysle vďaka prepojenému, synergickému a nadnárodnému charakteru projektu. Dúfame, že projekt podporí aj mobilitu zamestnancov v EÚ, tým, že vytvorí jednotné študijné plány, ktoré zvýšia porovnateľnosť kompetencií pracovníkov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a je súčasťou programu Erasmus+.

 

Stretnutia partnerov projektu

V poradí šieste stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo 9. - 10. mája v Demänovskej doline. Hlavnými organizátormi stretnutia boli slovenskí partneri projektu: Stredná odborná škola Stará Turá, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Toto stretnutie bolo zaujímavé hlavne v tom, že jednotliví partneri projektu predstavili priebeh a čiastočné výsledky prebiehajúcich projektových kurzov. Každá z krajín priblížila, ako prebiehajú skillME kurzy v ich krajine. Doterajšia spätná väzba bola veľmi pozitívna. O kurzy je záujem nielen zo strany študentov ale aj zamestnancov elektrotechnických a strojárskych firiem. Na Slovensku sa bezplatné skillME kurzy realizovali na Strednej odbornej škole v Starej Turej (kurzy: Kompozitné materiály a CAD/CAM) a na Strednej odbornej škole informačných technológii na Hliníckej ul. v Bratislave (kurzy: Čítanie technickej dokumentácie a Strojové videnie). Na stretnutí boli taktiež diskutované ďalšie kroky a úlohy, ktoré bude treba urobiť do budúcna. Hlavnou témou bola organizácia záverečnej skillME konferencie.

 

Posledné siedme stretnutie partnerov projektu skillME sa uskutočnilo 3. októbra 2017 v slovinskej Ľubľane. Partneri prediskutovali doterajší priebeh projektu a priebeh národných záverečných konferencií. Všetci sa zhodli, že projekt bol veľmi úspešný, o čom svedčia aj prezentované spätné väzby. Partneri sa rozhodli v skillME kurzoch pokračovať aj do budúcna.

 

Záverečná skillME konferencia

Záverečná projektová konferencia sa uskutočnila 4. októbra 2017 v Ľubľane. V úvode konferencie boli prezentované hlavné úspechy projektu skillME. Nasledovali príhovory zástupcu zamestnávateľov, ministerstva práce a odborného vzdelávania. V ďalšej časti konferencie boli prezentované výsledky skillME projektu za jednotlivé partnerské krajiny. Za Slovensko prezentoval Andrej Lasz (ZEP SR) na tému "skillME projekt v kontexte duálneho vzdelávania na Slovensku.". Záverečnú časť konferencie tvorilo "Sharing of Good Practices". Študenti zo Strednej odbornej školy v Starej Turej (Jakub Pericka, Radovan Peter) prišli osobne predstaviť reálne výsledky kurzu Strojové videnie - používanie fotoaparátu na ovládanie robota (Hra: Človeče, nehnevaj sa!).

 

Projektové učebné materiály na stiahnutie:

Kurz: Čítanie technickej dokumentácie - elektrotechnika

Elektrotechnika - vzdelávací program

Elektrotechnika - učebný materiál

Elektrotechnika - hodnotenie

Kurz: Čítanie technickej dokumentácie - strojárstvo

Strojárstvo - vzdelávací program

Strojárstvo - učebný materiál

Strojárstvo - hodnotenie

Kurz: Systémy strojového videnia

SSV - vzdelávací program

SSV - učebný materiál

SSV - hodnotenie

Kurz: CAD/CAM (5-osé CNC)

CAD/CAM -vzdelávací program

CAD/CAM - učebný materiál

CAD/CAM - hodnotenie

Kurz: Kompozitné materiály

KM - vzdelávací program

KM - učebný materiál

KM - hodnotenie

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA PROJEKTOVÝCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV:

V súlade s Dohodou o práve duševného vlastníctva na používanie materiálov skillME po ukončení projektu "Zručnosti v strojárskom a elektrotechnickom priemysle - skillME" podpísanej 20. novembra 2015 všetkými partnermi skillME, používanie, reprodukcia, distribúcia a verejné využitie na vzdelávacie, vyučovacie, vzdelávacie a výskumné účely ktoréhokoľvek z materiálov alebo ich častí tretími stranami je slobodné a bezplatné za predpokladu, že tretie strany sú povinné:

a) vždy uviesť úplný odkaz na zdroj materiálov (názov projektu a logo projektu, ak je to možné),

b) vždy uviesť, že projekt skillME bol financovaný v rámci programu Erasmus+ Európskej komisie.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Projekt bol úspešne ukončený.