Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska:
- združuje elektrotechnikov Slovenskej republiky a zastupuje ich záujmy
- spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri tvorbe noriem a zabezpečení služby "Prístup STN ONLINE"
- vykonáva školiacu a edičnú činnosť pre elektrotechnikov
- organizuje odborné prednášky a školenia pre elektrotechnikov.

Hlavná školiaca činnosť:
- školenia a skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
- aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti
- celoslovenské odborné konferencie elektrotechnikov zamerané na aktuálne témy pre elektrotechnikov
- monotematické odborné semináre a iné.

Hlavná edičná činnosť - vydávanie odborných publikácií:
- ku školeniu a skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
- odborné publikácie zamerané požiarnu bezpečnosť stavieb, projektovanie elektrických zariadení a elektrických inštalácií, návrh osvetlenia interiérov, exteriérov a športovísk
- podnikové normy energetiky a iné.

Kontaktné údaje:

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 28, 811 07 Bratislava

+421 905 741 944; +421 255 563 938
sekretariat@sez-kes.sk; info@sez-kes.sk
www.sez-kes.sk