Valné zhromaždenie a neformálne stretnutie členov ZEP SR

Valné zhromaždenie ZEP SR (21.5.2015, Pálffyho palác, Bratislava)

46. Valné zhromaždenie Zväzu elektrotechnického priemyslu SR sa uskutočnilo 21. mája 2015 v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave. V tomto roku sme významne zmenili koncept zasadnutia nášho najvyššieho orgánu.

V prvom rade, spružnili a skrátili sme rokovanie a posunuli ho do poobedňajších hodín. Na úvod rokovania mali účastníci príležitosť rozprávať sa o možnostiach financovania ich podnikateľských aktivít prostredníctvom štrukturálnych fondov či programu Horizont 2020. Na Valnom zhromaždení ZEP SR vystúpila Mgr. Andrea Uhrínová (riaditeľka Sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Odbor prípravy operačného programu Výskum a inovácie, MŠVVaŠ SR) s prednáškou na tému Možnosti podpory zo štrukturálnych fondov a doc. Ing. Peter Braciník, PhD. (Národný delegát pre energetiku Horizont 2020, Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Žilinská univerzita v Žiline) s prednáškou na tému Možnosti podnikateľov v novom programovom období Horizontu 2020.

Prezentácie oboch rečníkov:
Možnosti podpory zo štrukturálnych fondov
Možnosti podnikateľov v novom programovom období Horizontu 2020

Po odborných prednáškach a diskusii Valné zhromaždenie kooptovalo nového člena Predstavenstva, Ing. Vladimíra Ondroviča, ktorého následne členovia Predstavenstva zvolili za nového Prezidenta ZEP SR.

Následne, Valné zhromaždenie zobralo na vedomie Správu o činnosti ZEP SR za posledný rok a schválilo Programové vyhlásenie ZEP SR na roky 2015 - 2016, ako dokument vymedzujúci prioritné činnosti ZEP SR. Tieto sme rozdelili na oblasť zamestnávateľskú, podnikateľskú a organizačnú, ako ťažiskové body života zväzu.

Po rokovaní Valného zhromaždenia nasledoval raut s občerstvením a živou hudbou, na ktorom mohli účastníci rokovania pokračovať v neformálnej diskusii. Veríme, že tento koncept Valného zhromaždenia ešte viac zvýraznil networkingový charakter členstva v zväze.