Európske projekty:

Projekt SkillME

skillME logoProjekt SkillME (Skills in metal and electro industry)
Zručnosti v elektrotechnickom a strojárenskom priemysle

Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v Európe

Napriek pomerne vysokej nezamestnanosti, elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka stale veľké množstvo pracovných príležitostí. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a poznania, spoločnosti majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov,  ktorí by napĺňali požiadavky ich výrobných procesov. Vzdelávací systém neprispôsobený aktuálnym trendom je vo veľkej miere zodpovedný za rozširujúce sa medzery v zručnostiach absolventov.

Na druhej strane, zamestnanci sa stretávajú s problémom udržať krok s rýchlo sa meniacimi požiadavkami priemyslu a potrebou neustále sa vzdelávať, aby boli aj naďalej zamestnateľní, konkurencieschopní a produktívni. To všetko sú dôležité problémy, ktoré si vyžadujú našu neodkladnú a stálu pozornosť.  Aby sme udržali Európu priemyselnou je zrejmé, že ak chceme splniť požiadavky trhu, je potrebné prijať rozsiahle opatrenia.

Projekt skillME predstavuje reakciu na tieto potreby. Je to spoločný projekt  reprezentatívnych zväzov pôsobiacich v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, národných regulačných inštitúcií a stredných odborných škôl v členských štátoch EÚ (Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko). Projekt sa zameriava na identifikáciu najviac chýbajúcich zručností v elektrotechnickom a strojárskom priemysle a na vypracovanie zodpovedajúcich študijných a učebných plánov tak, aby sa zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj európskych elektrotechnických a strojárskych spoločností.

Veľa priemyselných spoločností zisťuje, že existuje značný rozdiel medzi vedomosťami ich zamestnancov, ktoré získali stredoškolským vzdelaním a zručnosťami potrebnými na získanie zamestnania alebo odbornými znalosťami potrebnými na úspešné  splnenie zadanej pracovnej úlohy. Ak by sme prehliadali potrebu neustále inovovať a dopĺňať vzdelávacie plány, mohlo by to viesť k ďalšiemu zvyšovaniu nezamestnanosti a k poklesu produktivity výrobných spoločností.

V reakcii na tieto naliehavé problémy, spolupracujúce krajiny navrhli projekt skillME, ktorý má zlepšiť zamestnateľnosť pracovníkov, znížiť nezamestnanosť a zlepšiť konkurencieschopnosť elektrotechnických a strojárskych spoločností na európskej ako aj svetovej úrovni.

Vo svojej podstate, trojročný projekt skillME sa snaží zlepšiť kompetencie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v dlhodobom horizonte. To je dôvod, prečo sa nesnaží určiť len súčasné medzery v zručnostiach a vedomostiach, ale snaží sa aj identifikovať oblasti, ktoré budú aktuálne v budúcnosti. V reakcii na tieto požiadavky, projektoví partneri majú za cieľ vytvoriť udržateľné študijné osnovy, ktoré vyplnia chýbajúce zručnosti a natrvalo ich zapojiť do vzdelávacích systémov stredného odborného vzdelávania v krajinách spolupracujúcich na projekte, ako aj v celej Európe. Veríme, že projekt zvýši kompetencie zamestnancov v príslušných priemyselných odvetviach v celej Európe vytvorením porovnateľných a využiteľných vzdelávacích plánov, čím zároveň zvýši aj mobilitu žiakov a pracovníkov.

Tieto ciele sú dosiahnuteľné len pomocou silnej medzinárodnej spolupráce medzi reprezentantmi štátnych inštitúcií, partnermi zo súkromného sektora a poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania. Vďaka inovatívnemu prístupu projektu, ktorý vytvoril platformu na spoluprácu kľúčových hráčov v oblasti tvorby osnov stredného odborného vzdelávania, zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Strednej odbornej školy Stará Turá, v úzkej spolupráci identifikujú aktuálne aj budúce medzery v zručnostiach zamestnancov a zapoja elektrotechnické a strojárske spoločnosti do tvorby vzdelávacích plánov.

Týmto spôsobom budú môcť projektoví partneri spoločne spolupracovať na definovaní medzier v zručnostiach a zhotovení učebných plánov. Budú spolupracovať na modernizácií stredoškolského vzdelávania a odbornej prípravy vo svojich krajinách, čo pomôže zamestnancom získať príslušnú kvalifikáciu na zlepšenie svojho konkurenčného postavenia na trhu a pomôže zaplniť voľné pracovné miesta v priemysle. Projektoví partneri budú rovnako ťažiť z medzinárodnej spolupráce, ktorá im ponúkne jedinečnú príležitosť na výmenu názorov a dobrej praxe.  Je to tiež priestor na budúcu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v odbornom vzdelávaní v elektrotechnickom a strojárskom priemysle.

Veríme, že projekt skillME bude mať významný priaznivý vplyv na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie vedomostí v elektrotechnickom a strojárskom priemysle vďaka prepojenému, synergickému a nadnárodnému charakteru projektu. Dúfame, že projekt podporí aj mobilitu zamestnancov v EÚ, tým, že vytvorí jednotné študijné plány, ktoré zvýšia porovnateľnosť kompetencií pracovníkov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a je súčasťou programu Erasmus+.

EÚŠIOVStredná odborná škola_StaráTuráZEP SR