Európske projekty:

Projekt KnowME

KnowME_logoEU_logoRiadenie zručností a vedomostí v elektrotechnickom a strojárskom priemysle

Nové členské štáty Európskej únie stále viac čelia problémom súvisiacim s demografickými zmenami a starnúcou pracovnou silou, ktoré sú spôsobené nielen nízkou pôrodnosťou, ale aj veľkou migráciou obyvateľstva. Skoro každý „nový“ členský štát bol nútený v posledných rokoch zdvihnúť vek odchodu do dôchodku (v priemere o 2-3 roky), s cieľom udržať starších pracovníkov na trhu práce. Zároveň dochádza k postupnému rušeniu rôznych politík a modelov odchodu do predčasného dôchodku, ktoré boli prijaté v 90-tych rokoch na obmedzenie hromadného prepúšťania. Podľa štatistických údajov, v krajinách strednej a východnej Európy bežný pracovník ostáva na svojej pracovnej pozícii dlhšie, než je európsky priemer (viac ako 10 rokov). Taktiež, počet pracovníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aktivít celoživotného vzdelávania a rozširujú si tak svoje zručnosti a vedomosti je veľmi nízky. Globalizácia a s ňou súvisiaca „tvrdšia“ hospodárska súťaž si však vyžadujú kvalifikovanejšiu (zručnejšiu a vzdelanejšiu) pracovnú silu, ktorá bude schopná nielen prispôsobiť sa zmenám, ale zároveň sa stane nositeľom technologických zmien a inovácií.

V tomto kontexte, Zväz elektrotechnického priemyslu SR participoval na projekte Riadenia zručností a vedomostí v elektrotechnickom a strojárskom priemysle (KnowME), ktorého cieľom bolo zozbierať a analyzovať potreby a požiadavky spoločností pôsobiacich v elektrotechnickom a strojárskom priemysle.

Ambíciou celého projektu pri jeho výstavbe bolo určiť, akými metódami a prostriedkami je možné podporiť hospodársky rast podnikov prostredníctvom zavedenia kvalitného, do budúcnosti orientovaného systému riadenia zlepšovania zručností a vedomostí zamestnancov. Projekt sa realizoval v Slovenskej republike, Slovinsku, Litve a Lotyšsku. V týchto krajinách sa do realizácie zapojili štyri národné zamestnávateľské organizácie a tri národné odborové zväzy. Spolu s partnerskou Univerzitou aplikovaných štúdií podnikania z nemeckého Bielefeldu členské štáty na základe získaných údajov navrhli nástroje a metódy na podporu malých a stredných podnikov. Ich následným uplatnením môžu podnikatelia zlepšiť svoje systémy riadenia vzdelávania zamestnancov, upraviť svoje tréningové programy a vytvoriť stratégie riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zamerané na v budúcnosti potrebné zručnosti a vedomosti.

Hlavné ciele projektu:
- Predvídanie, príprava a zvládnutie zmien v elektrotechnickom a strojárskom priemysle so zameraním na vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebné na trhu práce v nasledujúcich rokoch.
- Zlepšenie riadenia ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania zamestnancov v priemyselných podnikoch v podmienkach starnúcej populácie.
- Zvýšenie povedomia malých a stredných podnikateľov o potrebe zavedenia efektívneho systému riadenia zlepšovania zručností a vedomostí zamestnancov a predstavenie metód a nástrojov, ktoré sú dostupné.
- Zlepšenie riadenia ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v zúčastnených členských štátoch, ktoré majú byť zamerané na v budúcnosti potrebné zručnosti, vedomosti a potreby trhu práce.
- Zlepšiť pracovné podmienky, zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu pracovníkov v priemysle a prispieť k zachovaniu existujúcich pracovných miest.
- Zlepšiť možnosti sociálnych partnerov na podporu podnikov v predpovedaní a zvládnutí priemyselných a demografických zmien.
- Zvýšiť spoluprácu sociálnych partnerov na národnej aj európskej úrovni.
- Poskytnúť podklady a informácie týkajúce sa nadchádzajúcich spoločenských zmien na účely intenzívnejšej celoeurópskej diskusie.

Vedomosti  majú v dnešnej spoločnosti významné miesto. Efektívne využívanie „zdrojov“ vedomostí je veľmi dôležité. Platí to nielen pre veľké firmy, ale rovnako aj pre malé alebo stredne veľké podniky. Cielené využívanie vedomostí predstavuje pre firmu veľkú konkurenčnú výhodu.

Preto sme v rámci projektu KnowME  pripravili Príručku riadenia zručností  a vedomostí v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, ktorá sa zaoberá zásadnými otázkami s cieľom ponúknuť odpovede na nasledujúce otázky:
- Čo je vedomostný manažment a aký profit z neho môže firma získať?
- Aké požiadavky treba splniť, aby mohla firma úspešne implementovať projekt vedomostného manažmentu?
- Ako zavádzať vedomostný manažment do firmy?
- Akú rolu pritom zohrávajú partneri v rámci sektora?

Príručka má slúžiť ako pomôcka pre riadiacich pracovníkov, ponúka stručný prehľad štruktúry „vedomostného manažmentu“ a poskytuje informácie o tom a dôvody prečo zaviesť spomínaný manažment v malých a stredne veľkých podnikoch.

Výsledky prieskumu v oblasti riadenia zručností a vedomostí v elektrotechnickom a strojárskom priemysle, ako i príručku „Poklad ukrytý vo vedomostiach“ nájdete tu:
Výsledky prieskumu v oblasti riadenia zručností
Poklad ukrytý vo vedomostiach

 

Publikácie boli vydané v rámci projektu, ktorý bol spolufinancovaný Európskou komisiou. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za názory vyjadrené v týchto publikáciách. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v týchto publikáciách.