Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatika Technickej univerzity v KošiciachFakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) bola založená v roku 1969. Jej hlavným poslaním je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach ako je elektrotechnika a informatika. V súčasnosti na fakulte študuje takmer 3000 študentov v študijných odboroch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Na fakulte pôsobí 33 profesorov, 34 docentov, 85 odborných asistentov a 13 výskumných pracovníkov. Celkový počet pracovníkov fakulty je 250.

Výskum
Vedeckovýskumná činnosť na FEI TUKE je realizovaná formou projektov a je zameraná do nasledujúcich troch základných smerov:
• Informačné a komunikačné technológie s aplikáciami na rozvoj informačnej spoločnosti.

• Riadenie, diagnostika a rozhodovanie v zložitých systémoch s využitím metód umelej inteligencie, s aplikáciami v riadení elektrizačných sústav, v riadení výroby v elektrotechnickom priemysle a v riadení zložitých mechatronických systémov.
• Sofistikované metódy merania založené na aplikácii unikátnych metód spracovania signálov, sofistikovaných metód merania a mikroelektronických systémov na báze hrubovrstvých technológii.

Na fakulte je ročne riešených 70-80 vedeckých projektov. Medzi tieto projekty patria napr. projekty  podporované grantovými agentúrami SR (napr. APVV, VEGA), projekty výskumu a vývoja SR a projekty medzinárodnej vedeckej spolupráce (napr. projekty 7. rámcového programu EÚ, projekty z program COST, projekty medzinárodnej bilaterálnej spolupráce, atď.).  

Na fakulte získala niekoľko centier excelentnosti - Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti v automobilovej elektroniky. K významným úspechom patrí aj zriadenie Kompetenčného centra znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách. K ďalším projektom riešeným na fakulte z operačných programov EÚ patrí Vývoj unikátneho nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy, Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, Výskum charakteristík fotovoltaických komponentov pre efektívne projektovanie solárnych systémov, Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty, Slovenská infraštruktúra pre výkonové počítanie.

Štúdium
Fakulta poskytuje vzdelávanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch: aplikovaná informatika, počítačové modelovanie, elektronika, automobilová elektronika, elektrotechnické inžinierstvo, elektroenergetika, priemyselná elektrotechnika, riadenie elektromechanických systémov, fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov, informatika, kybernetika, inteligentné systémy, automatizácia mechatronických systémov, telekomunikácie, hospodárska informatika, automatizácia, infoelektronika, technológie výroby v elektronike, multimediálne telekomunikácie, umelá inteligencia, mechatronické systémy, elektronické meracie systémy, elektrotechnológie a materiály.

S cieľom rozvíjať nové formy a prispôsobovať obsah vzdelávania poskytovaného na FEI TUKE moderným svetovým trendom, sa fakulta zapája do riešenia projektov na podporu rozvoja vzdelávania a podporuje mobility učiteľov a študentov fakulty. Ročne je na fakulte riešených 25 projektov tejto kategórie (napr. projekty z programu Leonardo da Vinci, projekty z programu CEEPUS, projekty z programu Socrates-Erasmus, projekty KEGA, atď.). Výsledky dosiahnuté v rámci riešenia týchto projektov sú implementované do vzdelávacieho procesu na FEI TUKE.

Pôsobenie fakulty v oblasti medzinárodnej spolupráce je orientované na spoluprácu v oblasti výskumu a vzdelávania s univerzitami a výskumnými centrami najmä v Európe, USA a Japonsku. FEI TUKE v súčasnosti spolupracuje na báze zmluvných kontaktov a projektov s viac ako 100 zahraničnými inštitúciami.

Spolupráca
FEI TUKE rozvíja tiež intenzívnu spoluprácu s podnikateľskými subjektmi v SR a v zahraničí. Predmetom tejto spolupráce je výskumná a vývojová činnosť, poskytovanie ďalšieho vzdelávania, podpora budovania laboratórií fakulty, ako aj formovanie obsahu vzdelávania poskytovaného fakultou. Ako príklady podnikateľských subjektov spolupracujúcich s FEI TUKE možno uviesť Volkswagen Slovakia a.s., Siemens s.r.o., Siemens Program and System Engineering, Koger, Embraco Slovakia a.s., U.S. Steel Košice s.r.o., Východoslovenská energetika, a.s., Medav GmbH, Slovenské elektrárne a.s., Cisco Slovakia,  T-Systems, Ness Technologies, Tepláreň Košice, Slovenský plynárenský priemysel, eustream, ABB, Východoslovenská distribučná, a.s.  atď.

Dlhodobým cieľom FEI TUKE je to, aby v odbornej verejnosti, na úrovni orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj v laickej verejnosti rezonovalo meno fakulty ako meno významnej a kvalitnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá je vždy serióznym a spoľahlivým partnerom.

Kontaktné údaje:

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice

+421 (0)55 602 22 21
liberios.vokorokos@tuke.sk
www.fei.tuke.sk