Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v BAHistória výchovy elektrotechnických inžinierov je bezprostredne spojená s históriou Slovenskej vysokej školy technickej. Začala sa na základe zákona č. 188/1939 Sl.z. a vládneho nariadenia č. 168 Sl.z. zo 17. júla 1941 v Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva.

Samostatná Elektrotechnická fakulta SVŠT bola zriadená vládnym nariadením č.80 Zb. z 2. októbra 1951.  V roku 1976 sa začala výstavba novej budovy EF SVŠT v Mlynskej doline. Sem sa postupne v rokoch 1983 až 1986 presťahovali jednotlivé pracoviská fakulty, ktoré boli pôvodne umiestnené v areáli na Vazovovej a Mýtnej ulici.

S účinnosťou od 1.4.1991 sa Slovenská vysoká škola technická premenovala na Slovenskú technickú univerzitu. Od 1.11.1994 fakulta nesie názov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.

Poslanie fakulty v oblasti vzdelávania spočíva v príprave univerzálne profilovaných a flexibilných absolventov študijných odborov bakalárskeho štúdia s dostatočnou teoretickou i praktickou úrovňou vedomostí a zručností, teda vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú spoločenskú prax.  Úlohou v oblasti vzdelávania v inžinierskom a doktorandskom štúdiu, je univerzitná príprava špičkových odborníkov na vedúce posty v podnikoch a inštitúciách a odborníkov na vývoj a výskum. Táto sa realizuje zapájaním študentov do projektov vedeckého výskumu pod vedením svojich učiteľov.

Fakulta má dnes 40 profesorov, 63 docentov, 107 odborných asistentov a 114 výskumných pracovníkov. V akademickom roku 2011-2012 študovalo na FEI STU 1573 študentov v bakalárskom, 890 v inžinierskom a 364 v doktorandskom štúdiu.

Štúdium
Bakalárske štúdium na FEI STU  je koncipované ako pregraduálne, široko profilované univerzitné štúdium. Inžinierske štúdium stavia na vzdelaní získanom v rámci bakalárskeho štúdia. Zameriava sa na ďalšie rozvíjanie nezávislého tvorivého myslenia a schopnosti riešiť zložité problémy. Doktorandské štúdium predstavuje najvyššie možné akademické vzdelanie. Je založené na samostatnom riešení vedeckovýskumného projektu.

Pri hodnotení štúdia sa používa kreditný systém, kompatibilný s Európskym systémom transferu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), ktorý podporuje individuálnu mobilitu študentov, je flexibilný z hľadiska odbornej samoprofilácie a individuálnych potrieb študenta. Systém umožňuje študentom napríklad voliť si podľa potreby individuálne tempo štúdia.

V roku 1999 získala fakulta akreditáciu odboru informatika medzinárodnou profesijnou organizáciou IEE zo sídlom v Londýne. Pre študentov nastupujúcich v akademických rokoch 1997-98 až 2001-02 je podľa verdiktu akreditačnej komisie tejto profesijnej spoločnosti titul Bc. udeľovaný fakultou na úrovni britského BEng. a titul Ing. (po získaní Bc.) je na úrovni britského MEng. Tým je dosiahnuté vzdelanie absolventov fakulty uznané vo Veľkej Británii, Írsku, Kanade, na Novom Zélande, v Austrálii, USA a v ďalších krajinách.

Od  akademického roku 1990-91 poskytuje fakulta inžinierske štúdium aj v anglickom jazyku, pričom ide o platenú formu štúdia.  Od akademického roku 1994-95 fakulta otvorila možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom jazyku aj pre našich študentov.

Študijné programy akreditované na FEI STU
 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave prijíma v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov študentov na štúdium akreditovaných študijných programov prvého stupňa (bakalárske študijné programy), druhého stupňa (inžinierske študijné programy) a tretieho stupňa (doktorandské študijné programy).

Bakalárske študijné programy:
1. Aplikovaná informatika
2. Automobilová elektronika
3. Elektronika
4. Elektrotechnika
5. Priemyselná informatika
6. Telekomunikácie

Bakalárske študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia 3 roky. Po splnení predpísaných podmienok ukončujú štátnou skúškou, ktorá je tvorená obhajobou záverečnej práce. Absolventi týchto programov získavajú titul bakalár (Bc.) a môžu odísť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu v niektorom z programov inžinierskeho štúdia.

Inžinierske študijné programy:
1. Aplikovaná mechatronika
2. Aplikovaná informatika
3. Elektroenergetika
4. Fyzikálne inžinierstvo
5. Kybernetika
6. Meracia a informačná technika
7. Mikroelektronika
8. Rádioelektronika
9. Robotika
10. Telekomunikácie

Inžinierske študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Po splnení predpísaných podmienok ukončujú štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba diplomovej práce. Absolventi týchto programov získavajú titul inžinier (Ing.) a môžu odísť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu v niektorom z programov doktorandského štúdia.

Doktorandské študijné programy:
1. Aplikovaná informatika
2. Automatizácia a riadenie
3. Elektroenergetika
4. Fyzika kondenzovaných látok a akustika
5. Fyzikálne inžinierstvo
6. Jadrová energetika
7. Kybernetika
8. Meracia technika
9. Metrológia
10. Mikroelektronika
11. Rádioelektronika
12. Silnoprúdová elektrotechnika
13. Telekomunikácie
14. Teoretická elektrotechnika

Uplatnenie absolventov
Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia  je vychovať takých odborníkov v danom odbore, ktorí majú dostatočne hlboký teoreticko-prírodovedný základ na to, aby zvládli na vysokej kvalitatívnej úrovni súčasné poznatky vo svojom odbore a vedeli tieto poznatky tvorivo aplikovať v praxi. Počas štúdia sa študent môže pomocou vhodnej voľby voliteľných predmetov orientovať na ukončenie bakalárskeho štúdia tak, aby mohol bez problémov pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo odísť do praxe dobre pripravený na požiadavky budúceho zamestnávateľa.

Študijné programy v bakalárskom štúdiu stavajú na dôkladných teoretických základoch jednotlivých predmetov a poskytujú ucelené vzdelanie v profesii s dôrazom na osvojenie si praktických postupov a zručností vyžadovaných v praxi.
Súčasťou prípravy absolventa je štúdium cudzích jazykov a predmetov ekonomického zamerania. Študent sa môže individuálne profilovať v rámci odboru povinne voliteľnými, voliteľnými a odporúčanými predmetmi. V závere štúdia sa môže orientovať na predmety potrebné v inžinierskom štúdiu, alebo na predmety praktického charakteru. Samostatná práca študentov sa vyžaduje predovšetkým pri laboratórnych cvičeniach a pri riešení ročníkových projektov. Na konci štúdia vykoná študent štátnu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce.

Študijné programy v inžinierskom štúdiu dobiehajúcich študijných odborov stavajú na ucelenom bakalárskom vzdelaní študentov a zameriavajú sa na rozvíjanie nezávislého tvorivého myslenia a schopností navrhovať nové riešenia zložitých problémov.

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu zvládnutím metodiky vedeckej práce a získaním ucelených teoretických vedomostí preukázaných na vedeckom projekte, a súčasne poskytnúť doktorandovi v príslušnom študijnom programe, realizovanom v rámci daného študijného odboru, najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania. Absolvent doktorandského štúdia je schopný samostatne tvorivo pracovať, analyzovať problémy, navrhovať a realizovať nové, originálne riešenia. Požiadavky na absolvovanie doktorandského štúdia sa začínajú uplatňovať aj pri obsadzovaní vyšších pozícií v niektorých väčších súkromných firmách.

Výskum
Poslaním v oblasti vedy a výskumu je poskytovanie prostredia na slobodné vedecké bádanie a tvorivý výskum svojim učiteľom, výskumníkom a študentom v záujme využitia celého intelektuálneho potenciálu s maximálnym multiplikatívnym účinkom šírenia výsledkov výskumu cez pedagogickú činnosť. Ako fakulta technického zamerania, vedomá si istej spoluzodpovednosti za rozvoj hospodárstva na Slovensku, aktívne vstupuje aj do prenosu výsledkov vedy do praxe
Ambíciou pracovísk fakulty je spájanie kvalitného vzdelávania ako jednej zložky základného poslania fakulty s druhou dôležitou zložkou – vedeckým výskumom a vývojom.
V oblasti vedy, výskumu a vývoja si Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít. Pokiaľ ide o grantovú úspešnosť, fakulta patrí medzi najúspešnejšie pracoviská na Slovensku.
Fakulta sa usiluje o udržanie pozície významného vedeckovýskumného pracoviska. Výsledkom musí byť kvalita, ktorej dôkazom budú výstupy z domácich aj zahraničných projektov vo forme publikácií, hlavne v karentovaných časopisoch, uznávané citácie a ohlasy, patenty, ale aj akceptácia pracovníkov pri zavádzaní najnovších technológií a vedeckých výsledkov do praxe, účasť na tvorbe koncepcií rozvoja príslušných sektorov hospodárstva SR. Merateľným ukazovateľom by mal byť tiež počet vyškolených doktorandov.
FEI STU v oblasti vedy a výskumu sústreďuje pozornosť:

- aj na využívanie možností financovania vedy a výskumu zapájaním pracovných kolektívov ústavov do všetkých foriem dostupných výziev ako sú  VEGA, KEGA, APVV, štrukturálne fondy EÚ, kompetenčné centrá a centrá excelentnosti, rámcové programy EÚ, bilaterálne a iné medzinárodné projekty a štátne objednávky,
-  hľadanie možností spolupráce jednotlivých pracovísk FEI STU s významnými partnermi v oblasti vedy (SAV, Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a ďalšími vedeckými inštitúciami), ale aj so súkromnými podnikmi v ťažiskových oblastiach,
- zapájanie študentov do vedeckovýskumnej činnosti a hľadanie možností pôsobenia študentov doktorandského štúdia vo výskumných centrách doma i na zahraničných univerzitách.

Kontaktné údaje:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

+421 (0)2 602 91 111
meno.priezvisko@stuba.sk
www.fei.stuba.sk