Elektrotechnický ústav SAV

Elektrotechnický ústav SAVElektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedeckou inštitúciou, ktorej základy boli položené v r. 1953.
Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných EÚ, projektov podporovaných štrukturálnymi fondmi EÚ, riešia projekty financované APVV a VEGA.
Je zameraný na základný a aplikovaný výskum v oblasti elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, fyzikálnych vied, ako aj v oblasti nanotechnológií so zameraním na fyzikálny a materiálový výskum polovodičov a supravodičov a na ich technické využitie.
Výskum polovodičov sa sústreďuje na prípravu štruktúr pre budúce pamäte a procesory, ako aj na prípravu a štúdium GaAs, InP a GaN kvantových heteroštruktúr. Priamym výstupom našej práce sú vysokofrekvenčné výkonové tranzistory, spínače, elektronické senzory výkonu, magnetického poľa, radiačné detektory a iné.
Výskum supravodičov sa sústreďuje na technológiu a testovanie vysokoteplotných supravodivých pások a vodičov z MgB2, vyvíjaných pre energetiku - pre prenosové káble, transformátory a supravodivé magnety.

Výrobné kategórie:
25. Drôty, vedenia, káble, káblové zostavy pre energetiku
83. Ostatné elektrotechnické výrobky
90. Aktívne elektronické súčiastky
91. Pasívne elektronické súčiastky
92. Elektromechanické súčiastky
93. Ostatné súčiastky

Kontaktné údaje:

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

+421 (0)2 592 22 555
elusav@savba.sk
www.savba.sk