Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v ŽilineElektrotechnická fakulta vznikla v roku 1953. Pôvodne bola jej činnosť zameraná najmä na technické aspekty klasickej dopravy a jej zabezpečenie, neskôr pribudla problematika telekomunikácií a  optických komunikačných systémov. V súčasnosti sa rozvíja aj oblasť bezpečného riadenia procesov v doprave a priemysle, informačných a komunikačných technológií, výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíja sa aj štúdium interdisciplinárnych odborov, menovite mechatroniky a biomedicínskeho inžinierstva.

V oblasti riadiacich a informačných systémov je činnosť orientovaná hlavne na riešenie problematiky spoľahlivého a bezpečného prenosu a spracovania informácií pri riadení vybraných kritických procesov v kontexte inteligentných dopravných systémov a priemyselných riadiacich systémov. V oblasti výkonovej elektrotechniky je pozornosť venovaná moderným trakčným pohonným systémom pre všetky druhy dopráv, riadeniu elektrizačných sústav, prenosu a rozvodu elektrickej energie. V oblasti elektrických pohonov sa hlavný dôraz kladie na štúdium nových pohonných štruktúr s novými výkonovými prvkami a novými druhmi ich riadenia. Sledovanie kvality a spoľahlivosti elektronických prvkov, materiálov a systémov, riadenie kvality, diagnostika a analýza porúch a nedeštruktívna analýza sú takisto podstatnými časťami profilu fakulty. Biomedicínske inžinierstvo je orientované na prístrojovú techniku lekárskej diagnostiky a terapie a tiež na problematiku snímania, spracovania a analýzy biomedicínskych dát.

Elektrotechnická fakulta má 16 profesorov,  31 docentov, 59 odborných asistentov a 23 výskumných pracovníkov. V akademickom roku 2012/2013 študuje na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity  v Žiline 1039 študentov v dennom, 48 študentov v externom bakalárskom štúdiu, 470 v dennom inžinierskom štúdiu, 61 v dennom a 22 v externom doktorandskom štúdiu.

Štúdium
Na EF ŽU v Žiline študujú v súčasnosti slovenskí i zahraniční študenti. V bakalárskom stupni štúdia je možné študovať v piatich študijných programoch: Elektrotechnika, Multimediálne technológie, Telekomunikácie, Automatizácia, Biomedicínske inžinierstvo; v inžinierskom stupni v  siedmych: Elektroenergetika, Elektrické pohony, Výkonové elektronické systémy, Radenie procesov, Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo, Multimediálne inžinierstvo, Biomedicínske inžinierstvo; a v doktorandskom stupni v šiestich št. programoch: Telekomunikácie, Silnoprúdová elektrotechnika, Riadenie procesov, Teoretická elektrotechnika, Elektroenergetika, Elektrotechnológie a materiály.

Výskum
Vedeckovýskumná činnosť Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline je orientovaná do nasledovných oblastí: diagnostika výkonových transformátorov, elektrických strojov a zariadení, termovízna diagnostika, rozloženie tepelných polí  výkonových a telekomunikačných zariadení, dielektrické a magnetické vlastnosti elektrotechnických a biologických materiálov vo vf oblasti, EMC a biokompatibilita, interakcie elektromagnetického poľa s rôznymi prostrediami a objektmi, vplyv elektromagnetického poľa na živé organizmy, inovatívne metódy a prostriedky snímania a spracovania biomedicínskych dát, nedeštruktívna kontrola materiálov, aktívne filtre pre elimináciu nepriaznivých vplyvov na napájaciu sieť, riadenie elektrických strojov a elektrických pohonov, trakčné zariadenia pre železničné rušne, využitie akustických a optických vlnových procesov na štúdium kondenzovaných látok, fyzika vysokých energií, komunikačné siete a prístupove technológie, širopkopásmové optické siete, mobilné a satelitné komunikácie, lokalizačné systémy, distribučné technológie DVB-x, spracovanie digitálnych signálov z pohľadu sémantickej analýzy a anotácií audio a video signálov, multimediálne technológie, spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií, alternatívne zdroje elektrickej energie.
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity  v Žiline spolupracuje s viacerými podnikmi elektrotechnického zamerania, ako sú: Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. Bratislava,  SSE,  a.s. Žilina, ŽOS Vrútky, a.s. Vrútky,  Žilinská Teplárenská, a.s. Žilina,  EVPÚ, a.s. Nová Dubnica, Power One Dubnica nad Váhom, VÚJE, a.s.  Trnava, ELTECO, a.s. Žilina, HAGARD HALL, a.s. Žilina, ABB Elektro Slovakia, a.s. Bratislava, Schneider Electric Slovakia, s.r.o Žilina, Železnice SR, a.s. Bratislava, BETAMONT, s.r.o. Zvolen, SIEMENS PSE, ORANGE, a.s. Bratislava a mnohé ďalšie.

Medzinárodné kontakty
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity  v Žiline spolupracuje s univerzitami a ďalšími zahraničnými vedeckými, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami na celom svete. Medzi hlavné formy spolupráce patria najmä účasť na výskumných a vzdelávacích medzinárodných projektoch (ERASMUS, 7RP, COST, ESF a ďalšie). Tieto projekty sú zamerané predovšetkým na informačné a komunikačné technológie, bezpečnostne-kritické riadiace systémy, inteligentné dopravné systémy, výkonovú elektroniku, biomedicínske inžinierstvo, elektroniku optických vlákien a telekomunikácie. Fakulta tiež organizuje alebo sa podieľa na organizácii viacerých medzinárodných vedeckých konferencií, sympózií a workshopov (ELEKTRO, EURO-ŽEL, TRANSCOM, DIAGNOSTIKA atď.).

Kontaktné údaje:

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

+421 (0)41 513 20 50
sekrdek@fel.uniza.sk
www.fel.uniza.sk