Elektroolympiáda pre žiakov stredných škôl 2015/2016

Elektrotechnická olympiáda 2015/2016 voľne nadväzuje na Technickú olympiádu 3V, ktorú Zväz elektrotechnického priemyslu SR organizoval v minulosti.

Súťaž sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Účelom súťaže je oceniť súťažné projekty zhotovené študentmi stredných škôl, s cieľom podpory talentovaných študentov, propagácie elektrotechniky a zvýšenia atraktivity elektrotechnického vzdelávania pre študentov základných a stredných škôl, ako i širokej verejnosti. Zároveň, súťaž má prispieť k prepojeniu študentov elektrotechniky s elektrotechnickými podnikmi.

Súťaže sa môžu zúčastniť súťažné tímy zložené z minimálne jedného, maximálne troch žiakov a učiteľa.

Samotná súťaž pozostáva z troch súťažných kôl:

1. V prvom kole budú mať súťažné tímy za úlohu vypracovať vstupný, časovo obmedzený online test zložený z 20 otázok z rôznych oblastí elektrotechniky.

2. Po úspešnom absolvovaní testu postupujúce tímy spracujú realizačný projekt na tému podľa vlastného výberu z oblastí:

- robotika,

- elektrotechnika, elektronika a energetika,

- aplikovaná informatika

a to na základe dostupných informácií z knižnice alebo z internetu.

Súťažiaci študenti stredných škôl vyhotovia popis jednoduchého technického zariadenia, prípadne počítačovej aplikácie, ktorú sami vytvorili, resp. na vytvorení ktorej sa podieľali. Takýmto zariadením môže byť napríklad robot na báze LEGO, doma alebo v škole vyrobený zosilňovač, poprípade akýkoľvek prístroj spadajúci do vyššie uvedených okruhov.

3. Projekty z druhého kola posúdi odborná komisia a desať najlepších súťažných tímov bude pozvaných do finále súťaže, aby svoje projekty prezentovali a obhájili.

Tri víťazné tímy budú ocenené hodnotnými finančnými cenami.

Školy, z ktorých budú pochádzať študenti víťazných tímov budú ocenené učebnými pomôckami.

Zároveň, všetci študenti, ktorí sa zúčastnia tretieho kola - nielen víťazi - získajú dekrét, ktorý im zabezpečí prijatie na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline bez prijímacích pohovorov (po riadnom ukončení stredoškolského vzdelania a absolvovaní talentových skúšok, ak sa tieto vyžadujú).

Bližšie informácie o súťaži nájdete na www.e-olympiada.sk, kde nájdete postup registrácie, štatút súťaže s časovým harmonogramom súťaže, odpovede na najčastejšie kladené otázky (FAQ) a ďalšie užitočné informácie.

 

 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, prosím kontaktujte nás na zep@zep.sk alebo 0918 651 440.

 

 

 

 

 

Záštita Prezidenta SR

Zastita prezidenta SR

Leták Elektroolympiády

ZEPSR_elektroolympiada