Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je strednou odbornou školou s dlhoročnou tradíciou. Pripravuje žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe v odboroch: 2675 M elektrotechnika, 2694 6 informačné a sieťové technológie, 3957 6 multimédiá, na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve hlavne v oblasti elektrotechniky a informačných a sieťových technológií. Kontaktné údaje: Stredná priemyselná škola […]

Read more

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

SPŠE na ul. K. Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968 až 1976 bola umiestnená na Palisádach 44. V roku 1976 sme školu presťahovali do novej budovy 18 – triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, […]

Read more

Stredná priemyselná škola

S – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia Stredná priemyselná škola v Snine bola založená 1. júla 1960 – je to najvýchodnejšia stredná priemyselná škola na Slovensku. Jej vznik si vyžiadal sám život, keďže sa v okolí začala rozširovať strojárska výroba a v meste vznikol podnik Vihorlat. Mesto Snina je centrom rozsiahleho, husto zalesneného […]

Read more

Stredná odborná škola technická

Škola vznikla z SOU strojárskeho v Šuranoch. Má dlhoročné skúsenosti v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov v strojárskych a elektrotechnických študijných odboroch s maturitou a výučným listom. Študijné odbory: – päťročný študijný odbor s maturitou a výučným listom pre chlapcov i dievčatá 2679 4 mechanik mechatronik. – štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom […]

Read more

Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola informačných technológií poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a v súčasnosti ponúka štvorročné študijné odbory: 3447 K   GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ V tomto odbore škola pripravuje študentov na prácu v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách. Ponúka vedomosti v oblasti grafického dizajnu bitmapovej a vektorovej grafiky, videa, tvorby webových stránok, v oblasti […]

Read more

Stredná odborná škola informačných technológií, Bratislava

Od svojho založenia v roku 1950 vychovala množstvo odborníkov pre telekomunikačné spoločnosti, pošty a mnohé ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa telekomunikačnou a výpočtovou technikou. Škola má svojou činnosťou nezastupiteľné miesto v sieti odborných škôl, hlavne v súčasnosti, kedy informačno-komunikačné technológie zažívajú nebývalý rozvoj. Od 1.9.2012 je v škole zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku […]

Read more

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave pripravuje absolventov v študijných odboroch na výkon niektorých náročných odborných povolaní a  technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Toto štúdium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Pripravujeme aj absolventov na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Toto štúdium trvá 3 roky a ukončuje sa záverečnou […]

Read more

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola elektrotechnická ponúka študijné, učebné odbory technického zamerania a akreditované vzdelávacie programy. Škola úzko spolupracuje s okolitými firmami, študenti pracujú na reálnych zariadeniach, vybavenie odborných učební a dielní na odbornom výcviku zodpovedá danému odborného zameraniu a preto  absolventi školy bez problémov nachádzajú uplatnenie  na trhu práce. Súčasťou školy je školský internát. Školský internát […]

Read more

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola elektrotechnická začala písať svoju históriu už pred viac ako 60 rokmi. Bola založená v tradičnom študentskom mestečku, ktoré leží v malebnom a ekologicky čistom prostredí Liptova medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. V súčasnosti ponúka štúdium v študijných elektrotechnických odboroch so zameraním na najmodernejšie informačné a komunikačné technológie. Systém štúdia, ktorý bol jednorázovou […]

Read more

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola technická pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia v regióne už 75 rokov. Škola poskytuje odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktorých ponuka vyplýva z požiadaviek našich partnerov – najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Úzka spolupráca s firmami je zárukou uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. Vyučovanie na Strednej odbornej škole prebieha v odborných […]

Read more