Slovenské centrum digitálnych inovácii

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií. Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004. Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk.

Read more

Digitalizácia v podnikoch

Digitalizácia v podnikoch Názov projektu: Digitalizácia v podnikoch Číslo projektu: 2021-2-SK01-KA210-VET-000050706 v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Partnerstvá pre spoluprácu   Koordinátor projektu: Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) Partner projektu: Elektrotechnická asociácia Českej republiky (ElA) Poskytovateľ:  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Miesto realizácie: […]

Read more

PrieMYSEĽ 4.0 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie

Názov operačného programu Ľudské zdroje  Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, 312011Z313   Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: Investičná priorita: 1.1   Zníženie   a zabránenie   predčasného   skončenia   školskej dochádzky     a podporou     prístupu     ku     kvalitnému predškolskému,   základnému   a stredoškolskému   vzdelávaniu vrátane   formálnych,   neformálnych   a bežných   spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania […]

Read more

Projekt MoVET

MoVET – Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryZákladným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby na technických stredných odborných školách vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce týchto škôl s priemyselnými podnikmi, podnietiť záujem študentov o technické odbory a zlepšiť ich motiváciu študovať.Podľa potrieb priemyselnej praxe pripravujeme a pilotne skúšame súbor 6 elektronických výučbových objektov rôznych typov […]

Read more

Projekt SkillME

Skills in metal and electro industryZvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v Európe O projekteNapriek pomerne vysokej nezamestnanosti, elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka stále veľké množstvo pracovných príležitostí. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a poznania, spoločnosti majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov,  ktorí by napĺňali požiadavky ich výrobných procesov. Vzdelávací systém neprispôsobený aktuálnym trendom je […]

Read more