PrieMYSEĽ 4.0 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov vo vyučovaní fyziky a chémie

Názov operačného programu Ľudské zdroje  Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01, 312011Z313   Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: Vzdelávanie, 1.1 Zníženie a zabránenie dochádzky a podporou predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký […]

Read more

Projekt MoVET

MoVET – Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryZákladným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby na technických stredných odborných školách vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce týchto škôl s priemyselnými podnikmi, podnietiť záujem študentov o technické odbory a zlepšiť ich motiváciu študovať.Podľa potrieb priemyselnej praxe pripravujeme a pilotne skúšame súbor 6 elektronických výučbových objektov rôznych typov […]

Read more

Projekt SkillME

Skills in metal and electro industryZvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v Európe O projekteNapriek pomerne vysokej nezamestnanosti, elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka stále veľké množstvo pracovných príležitostí. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a poznania, spoločnosti majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov,  ktorí by napĺňali požiadavky ich výrobných procesov. Vzdelávací systém neprispôsobený aktuálnym trendom je […]

Read more