AKO SA STAŤ ČLENOM?

Zväz elektrotechnického priemyslu SR je dobrovoľným občianskym združením založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členstvo v zmysle Stanov vzniká vyplnením a doručením prihlášky k rukám generálneho sekretára na adresu:
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Kominárska 2/4
831 04 Bratislava

Členstvo schvaľuje Predstavenstvo, pričom za deň vzniku členstva sa považuje deň doručenia Prihlášky za člena.

VÝPOČET ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
Členský príspevok sa počíta súčtom dvoch častí:
- suma stanovená
podľa priemerného počtu zamestnancov v predchádzajúcom roku (fixná zložka),
- suma rovnajúca sa 0,13 ‰ z obratu v predchádzajúcom roku (variabilná zložka).

Pre viac informácií o výpočte členského príspevku pozri Výpočet členského príspevku

Pre spoločnosti s obratom vyšším ako 33 200 000 EUR môže Predstavenstvo ZEP SR dohodnúť prípadne aj individuálny členský príspevok vo výške najmenej 4 316 EUR (pričom podmienka: príspevok podľa priemerné ho počtu zamestnancov zostáva zachovaná).

Pri vzniku členstva sa platí jednorazové zápisné (Stanovy ZEP SR § 25 Hospodárenie a fondy ZEP SR) v sume od 35 do 170 Eur (podľa počtu zamestnancov).

Členský príspevok sa platí alikvotne, podľa počtu mesiacov členstva v príslušnom roku.

Na základe § 19, odsek (3), písmeno n) Zákona o dani z príjmov (595/2003) je daňovým výdavkom v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne.

Všetky aktivity, ako právny a ekonomický servis, neformálne stretnutia, klubové stretnutia na odborné témy, zľavy na veľtrhoch, sú pokryté členským príspevkom bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Viac informácií na 0911 149 969 alebo lasz@zep.sk